GOODWILL

prináša informácie zo sveta hospodárstva a biznisu. Viac ako iné ekonomické periodiká si však všíma aj presah aktivít z tejto oblasti do života spoločnosti – politiky, kultúry, neziskovej mimovládnej sféry vrátane podpory vzdelávacích, výskumných a charitatívnych projektov.

GOODWILL

si všíma úspešné firmy a manažérov, ktorých profesionálne príbehy majú čo povedať čitateľskému publiku. Na ich príklade ukazuje postupy a recepty, ako dosiahnuť nielen dobré hospodárske čísla, ale aj kvalitný firemný a osobný goodwill.

GOODWILL

vychádza štvrťročne. Distribuuje sa predplatiteľom, vybraným „decision-makerom“ – kľúčovým ekonomickým hráčom v SR, manažérom, predstaviteľom verejnej správy, ako aj širšej odbornej verejnosti prostredníctvom predajných sietí. Je k dispozícii účastníkom dôležitých konferencií, na špecializovaných veľtrhoch a na ďalších významných fórach.

GOODWILL

predstavuje cenný informačný zdroj mapujúci aktuálny stav a trendy v slovenskom i svetovom biznise.

GOODWILL

to sú informácie s pridanou hodnotou.

Rubriky a tematické okruhy

Ekonomika a spoločnosť

Hospodársky rozvoj je rozhodujúcim celospoločenským faktorom, strategickou podmienkou je kooperácia podnikateľských a politických štruktúr. Ako je to na Slovensku, v EÚ a v globálnom pohľade?

Priemysel

Výrobné odvetvia ako strojárstvo, automobilový a chemický priemysel, elektrotechnika a elektronika zostávajú aj v modernom svete chrbticou hospodárstva. Dokumentuje to pohľad na Slovensko i ďalšie krajiny.

Financie

Aj keď kríza priniesla isté zmeny v prístupe k finančným službám a produktom, niet sporu, že ich kvalita a dynamika sú neodmysliteľnou súčasťou pozitívneho vývoja.

Informačné a komunikačné technológie

Pokrok v tejto oblasti prináša prevratné zmeny nielen do ekonomiky a spoločenských procesov, ale aj do každodenného života.

Energetika

Vývoj dramaticky potvrdzuje, že moderné technológie neodstránili dilemu závislosti na prírodných zdrojoch. Pred každou krajinou i celým ľudstvom stojí naliehavá otázka hľadania účinných riešení pre budúcnosť.

Doprava a logistika

Manažment dodávateľského reťazca, efektívne zvládnutie vzdialenosti a času, komplexný prístup k problematike dopravy, prepravy a distribúcie - to všetko dnes stojí na začiatku i konci každej podnikateľskej aktivity.

Stavebníctvo a reality

Priemyselné objekty a parky, dopravné stavby, logistické a obchodné centrá, kancelárie, rezidenčné bývanie, rozvoj infraštruktúry – tu všade vnáša developerský prístup nové pohľady i aktivitu.

Obchod a marketing

Vo vysoko konkurenčnom prostredí obchodu prebieha ostrý boj o zákazníka. Jeho hlavným nástrojom sa stal premyslený, cieľavedomý a komplexný marketing. Táto oblasť je v dnešnom svete mimoriadne zaujímavá a dynamická.

Služby a cestovný ruch

Doba prináša veľký pokrok i do služieb, predstavy spotrebiteľov sa menia, nároky rastú – ako je na tom Slovensko v medzinárodnom kontexte?

Spoločenská zodpovednosť firiem

Podnikateľská sféra rozvíja množstvo neziskových aktivít. Čoraz početnejšia býva podpora humanitárnych, environmentálnych, vzdelávacích, kultúrnych a ďalších projektov. Firemná kultúra sa prezentuje vo vzťahu k partnerom, klientom, vlastným pracovníkom i k celej spoločnosti.

Zdravie a životný štýl

Z pohľadu jednotlivca i spoločnosti silnie dôraz na zdravý a aktívny životný štýl, na mnohoraké využívanie voľného času. Tento trend má výrazné ekonomické súvislosti. Problematika zdravotníctva zároveň patrí k najväčším výzvam modernej doby.

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK