Hlavné skupiny čitateľov a distribučné kanály

Cieľovou skupinou časopisu sú najmä manažéri firiem, podnikatelia a verejní činitelia v oblasti riadenia ekonomických rezortov.

Časopis sa distribuuje

 1. Predstaviteľom významných firiem a organizácií – formou direct-mailingu.
 2. Širšej odbornej verejnosti a ostatným záujemcom – prostredníctvom predajných sietí a predplatného.
 3. Účastníkom významných ekonomických a manažérskych konferencií, návštevníkom špecializovaných veľtrhov, výstav a ďalších fór.

 

Direct-mailing – kľúčoví adresáti

I. Súkromný sektor

 • vrcholoví manažéri Top 500 priemyselných podnikov SR (vrátane agrosektora);
 • špičkoví manažéri popredných finančných inštitúcií;
 • generálni riaditelia významných spoločností z oblasti služieb a cestovného ruchu;
 • topmanažéri ďalších významných súkromných firiem, ako aj podnikov so štátnou účasťou.

II. Verejná správa

a) štátna správa:

 • kancelária predsedu a podpredsedu vlády SR;
 • ministerstvá – podľa tematického zamerania jednotlivých čísel, v prípade ekonomických rezortov až na úroveň odborov;
 • Národná rada SR – vybraní poslanci, najmä predsedovia ekonomických výborov, kancelária NR SR;
 • Kancelária prezidenta SR – riaditeľ a vybraní riaditelia odborov;
 • manažéri vybraných štátnych a rezortných inštitúcií, úradov, agentúr, fondov, ústavov atď.

b) samospráva:

 • samosprávne kraje – predsedovia, riaditelia ekonomických a investičných útvarov, vybraní predstavitelia krajských zastupiteľstiev;
 • mestá a obce – primátori, starostovia, vo väčších mestách aj riaditelia ekonomických a investičných útvarov – podľa obsahu jednotlivých čísel.

III. Tretí sektor

 • vybrané neziskové organizácie a nadácie;
 • ekonomické think-tanky;
 • najväčšie profesné, odborové a zamestnávateľské zväzy;
 • niektoré vysoké školy, inštitúty a výskumné ústavy – SAV, medzinárodné, nadrezortné, rezortné, nadačné a iné.

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK