Pestovať mak nie je len tak

Autor Martin Bencko február 2017 -
Pestovať mak nie je len tak PBY

Ak poľnohospodár zamýšľa pestovať mak na výmere nad 100 m2, musí podať žiadosť na ministerstvo zdravotníctva a dodržiavať informačné povinnosti.

Slovenská republika je zmluvnou stranou Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach (1961), ktorého predmetom je aj regulovanie pestovania maku siateho (Papaver somniferum L.) a prevencia zneužívania drog. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že rastlina maku obsahuje celé spektrum alkaloidov morfínového typu, ktoré už vo veľmi malých množstvách výrazne tlmia centrálnu nervovú sústavu a môžu spôsobiť až zastavenie dýchania.
Jednotný dohovor bol na národnej úrovni implementovaný do zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý legislatívne upravuje pestovanie maku, narábanie s makovou slamou, dozor a sankcie.

Monitoring, kontrola a prevencia zneužitia

V roku 2009 sa v rámci vzájomnej spolupráce rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a rezortu zdravotníctva uvoľnila regulácia pestovania maku siateho pri zabezpečení primeranej úrovne monitoringu, kontroly a ochrany pred zneužitím.
Ak poľnohospodár zamýšľa pestovať mak na potravinárske účely na výmere väčšej ako 100 m2, musí podať žiadosť o povolenie pestovania maku na Ministerstvo zdravotníctva SR podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona (podrobnejšie v osobitnom rámčeku). Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho má voči MZ SR informačné povinnosti, a to:
1. Do 15. februára príslušného roka predkladá: a) potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody makovej slamy s uvedením osevnej plochy maku alebo vyhlásenie držiteľa povolenia o zabezpečení zneškodnenia makovej slamy bezodkladným zapracovaním do pôdy, b) vyhlásenie o plánovanej výmere osevnej plochy maku siateho v pestovateľskej sezóne s uvedením katastrálneho územia a parcelného čísla pozemku, c) vyhlásenie, že v príslušnom roku nebude pestovať mak siaty (v takom prípade doklady podľa písmen a) a b) nepredkladá).
2. Do 31. mája každého roka oznamuje skutočne osiatu plochu makom siatym.
3. Do 31. decembra každého roka oznamuje množstvo vyprodukovanej makovej slamy na priemyselné účely spolu, z toho: a) množstvo odovzdané spracovateľskej organizácii, b) skladované množstvo, c) zneškodnené množstvo.

Zákaz vstupu na pole a likvidácia slamy

Aby sa zabránilo nelegálnemu využitiu pestovania maku siateho, zakazuje sa vstupovať do porastov maku siateho v čase mliečnej zrelosti – to neplatí pre držiteľa povolenia na pestovanie maku a pre jeho zákonného zástupcu. Každý pestovateľ maku siateho na potravinárske účely je povinný zabrániť zneužitiu makovej slamy na výrobu omamných a psychotropných látok a pri poškodení porastu privolať orgány činné v trestnom konaní. Maková slama (aj „makovina“) je podľa § 16 ods. 1 zákona definovaná ako tobolka maku siateho so stonkou dlhou najviac 15 cm okrem semien. Poľnohospodár je povinný odovzdať makovinu spracovateľskej organizácii (v rámci bilaterálnych zmluvných odplatných vzťahov, ktoré sa líšia v závislosti od výkupnej politiky spracovateľskej organizácie), s ktorou sa dohodol pred podaním žiadosti o pestovanie maku na MZ SR, alebo ju bezodkladne po získaní semien zaorať.
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (fytoinšpektori) dohliada nad zneškodňovaním porastu maku, ak sa pestovateľ z dôvodu nedostatočného vyklíčenia porastu, poškodenia porastu škodcami, pôsobením nepriaznivých poveternostných udalostí alebo chorobami rozhodol pestovanie vopred ukončiť, a nad zneškodňovaním makovej slamy, ktorá nebola odovzdaná spracovateľskej organizácii.

Európske odporúčania a odbornosť pestovateľov

Európska komisia vydala v roku 2014 odporúčanie o osvedčených postupoch na prevenciu a zníženie prítomnosti alkaloidov ópia v makových semenách a vo výrobkoch z makových semien; minimálne požiadavky pre uvádzanie na trh potravinárskeho maku sú uvedené vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 132/2014 Z. z. o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich.
K žiadosti o povolenie pestovania maku musí žiadateľ o. i. priložiť aj doklad o odbornej spôsobilosti svojej alebo svojho odborného zástupcu. Odborná spôsobilosť sa preukazuje diplomom o skončení štúdia v študijných odboroch uvedených v § 6 ods. 2 zákona alebo osvedčením o úspešnom absolvovaní školenia o nakladaní s omamnými a psychotropnými látkami, ktoré organizuje Ústav farmácie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Pestovanie a šľachtenie maku na Slovensku

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumného ústavu rastlinnej výroby (NPPC – VÚRV), Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš je významným šľachtiteľom odrôd maku siateho, ktoré sú zapísané v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov EÚ. Zaradenie maku, na ktorého pestovanie je prakticky vhodné celé územie Slovenska, do osevného postupu môže pozitívne prispieť k hospodárskym výsledkom poľnohospodárskych subjektov.
Časový vývoj celkovej plochy, na ktorej sa v SR pestuje mak siaty, je znázornený v grafe. V posledných rokoch už boli dosiahnuté priemerné výnosy nad 1 t/ha. V roku 2016 bolo osiatych 3 698 ha maku siateho, najviac v Trnavskom a Nitrianskom kraji.

Martin Bencko
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Spracované z príspevku z odborného seminára Mak siaty pre Slovensko; Piešťany, november 2016.

Ak chcete pestovať mak

Poľnohospodár, ktorý zamýšľa pestovať mak siaty na výmere väčšej ako 100 m2, musí požiadať o povolenie rezort zdravotníctva. Prílohami k žiadosti sú:
● doklad alebo čestné vyhlásenie o vlastníctve alebo nájme pozemkov, na ktorých sa bude pestovanie vykonávať, s uvedením katastrálneho územia (území) a parcelného čísla (čísel),
● doklad o svojej zdravotnej spôsobilosti alebo o zdravotnej spôsobilosti svojho odborného zástupcu,
● doklad o svojej odbornej spôsobilosti alebo o odbornej spôsobilosti svojho odborného zástupcu,
● výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
● bezúhonnosť žiadateľa, odborného zástupcu a osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, sa preukazuje odpisom registra trestov,
● potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody alebo vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení pozberového zneškodnenia makovej slamy bezodkladným zapracovaním do pôdy.