Systém duálneho vzdelávania chceme vylepšiť

Autor VN február 2017 -

O možnostiach, ako riešiť deficity v ľudských zdrojoch v maloobchode, a príspevku spoločnosti dm drogerie markt, hovorí Ing. Marcel Blaščák, manažér rozvoja organizácie.

Aká je z vášho pohľadu situácia na trhu pracovných síl na Slovensku?

Na slovenskom pracovnom trhu chýbajú kvalifikovaní uchádzači o prácu v obchode. Je to spôsobené nízkym záujmom mladých ľudí o štúdium na stredných odborných školách v odboroch obchodný pracovník alebo predavač.
Prečo je to tak? Jedným z dôvodov je vnímanie povolania predavača verejnosťou. Predstava budúceho stredoškoláka alebo rodiča o tomto povolaní sa spája výlučne s vykladaním tovaru, utieraním regálov či blokovaním za pokladňou. Pritom realita je úplne iná. Dnešný moderný obchod si vyžaduje odborne kvalifikovaných ľudí v oblasti marketingu, financií alebo manažmentu.

Ktoré schopnosti najviac potrebuje dobrý obchodník?

Úspech sa spája s vysokou mierou obchodníckeho myslenia. Je nevyhnutné správne plánovať, vedieť pracovať so štatistikami, prognózovať a určovať trendy, pružne reagovať na externé aj interné zmeny, ktoré taká dynamická oblasť, akou je obchod, dennodenne prináša. V neposlednom rade o úspechu rozhoduje veľká miera empatie voči zákazníkovi. Práve on rozhoduje o osude obchodníka. Zákazník veľmi citlivo vníma odbornú úroveň predajcu a jeho orientáciu v ponúkanom sortimente a zároveň od neho očakáva vysokú mieru komunikačných zručností, ústretovosť, porozumenie aj príjemné vystupovanie.

Akými krokmi pomáha vaša spoločnosť dm drogerie markt tomu, aby sa situácia na pracovnom trhu z hľadiska štruktúry zlepšovala?

Naša spoločnosť sa už dlhodobo zaoberá témou chýbajúcej kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce. Preto sme už pred piatimi rokmi pripravili svoj vlastný vzdelávací program pre oblasť obchodu. Výsledkom sú naše prvé tri žiačky, ktoré v školskom roku 2015/2016 zmaturovali a ktoré sa v dm aj zamestnali.
Vo vytváraní príležitostí a možností pre rozvoj mladých ľudí pokračujeme ďalej. Od spomínaných začiatkov v roku 2012 podporujeme žiakov vybraných stredných odborných škôl v odboroch obchodný pracovník a pracovník marketingu v rámci vlastného projektu „Vzdelávanie pre prácu v dm“. Cieľom tohto projektu je zabezpečiť absolventom vysokú odbornosť v oblasti predaja drogériového tovaru, získanie dobrých komunikačných a obchodných zručností, ako aj vytvorenie priestoru na využívanie skúseností z reálneho pracovného života v prevádzke.
Cieľ sa nám darí postupne napĺňať. Žiaci už od prvého dňa vykonávajú praktický výcvik priamo vo filiálkach pod vedením certifikovaných inštruktoriek z radov našich kolegýň z prevádzky. Ich odbornosť a niekoľkoročná prax zaručujú vysokú kvalitu odborného vzdelávania. V aktuálnom školskom roku 2016/2017 máme v rámci projektu „Vzdelávanie pre prácu v dm“ celkovo 45 žiakov od prvého až po štvrtý ročník. Boli sme jednou z prvých firiem, ktorá vstúpila do systému duálneho vzdelávania v apríli 2015 a hneď v septembri mala svojich prvých 15 žiakov, ktorí študovali v prvej duálnej triede v rámci retailu. V aktuálnom školskom roku 2016/2017 sme otvorili druhú duálnu triedu. V systéme duálneho vzdelávania pre dm dnes študuje spolu 22 žiakov.

Ako pritom spolupracuje vaša materská spoločnosť?

Bola to práve naša materská spoločnosť v Rakúsku, ktorá nás pred piatimi rokmi inšpirovala pri riešení nedostatku kvalifikovaných pracovných síl. Rozhodli sme sa nečakať na ponuku absolventov stredných odborných škôl. Práve naopak. My sme začali vyhľadávať talenty pre obchod, a to už na základných školách. V diskusiách so žiakmi sme vhodnou formou predstavili obchod, jeho dynamiku, pestrosť, rôznorodosť a ďalej našu spoločnosť ako firmu atraktívnu pre mladých, ktorá im ponúka kvalitné odborné vzdelávanie, žiacke benefity a po úspešnom ukončení štúdia na strednej odbornej škole pracovné miesto a zaujímavú kariéru.
Aj dnes, keď už máme svojich žiakov, naďalej spolupracujeme s kolegami z Rakúska. Inšpirujeme sa vzdelávacími projektmi pre mladých, ktoré u nich fungujú už dlhodobo a prinášajú kvalitu do dm prevádzok.

Môžete ich priblížiť?

Spomeniem len jeden za všetky. Každoročne pre našich druhákov organizujeme Kreatívny workshop ZaŽiTok s využitím prvkov divadla. Žiaci majú možnosť pod vedením skúsených režisérov vytvoriť svoje vlastné predstavenie. Tému a obsah prinášajú žiaci, s predvedením im pomáha režisér.
Prezentácia predstavenia sa uskutočňuje v záverečný deň workshopu, na ktorú žiaci pozývajú svojich najbližších zo súkromného života, ale aj spolužiakov, spolupracovníkov z filiálky, kamarátov, ktorým chcú ukázať svoje predstavenie. Výnimočnosť tohto podujatia sa spája aj s jeho jedinečnosťou, lebo každá prezentácia sa uskutoční len raz.

Prečo práve takáto forma?

V posledných rokoch zaznamenávame diskusie odborníkov o poklese schopnosti mladých ľudí ústne komunikovať. Je to spôsobené vysokou popularitou sociálnych sietí, ktoré sa hlavne medzi mládežou stávajú komunikačným kanálom číslo jeden. Pridáva sa k tomu slabá odolnosť mladých ľudí voči stresu, voči psychickej či fyzickej záťaži. V tomto smere vnímame divadlo ako najvhodnejšiu a najbezprostrednejšiu formu rozvoja a prekročenia zóny komfortu.

Duálne vzdelávanie je témou v rôznych sektoroch. Na akých platformách s nimi spolupracujete a koordinujete svoje aktivity?

Tohto roku sme vstúpili do dvoch organizácií, a to Republikovej únie zamestnávateľov, RÚZ, a Slovenskej aliancie moderného obchodu, SAMO.
Naším pôsobením v jednotlivých výboroch RÚZ chceme aktívne prispievať k pozitívnej zmene legislatívy. Od apríla 2015 je v platnosti nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave. Po niečo viac ako roku praxe v systéme duálneho vzdelávania vidíme priestor na jeho zmeny. Sme veľmi radi, že v rámci odbornej diskusie môžeme vyjadriť svoj názor a prinášať konkrétne návrhy zmien.

Ako by ste na záver zhrnuli vaše očakávania od systému duálneho vzdelávania?

Od systému očakávame hlavne vyššiu odbornosť pracovníkov v našich predajniach, čo povedie ku skvalitneniu zákazníckeho servisu a väčšej spokojnosti našich zákazníkov. Vďaka duálu tu vzniká priestor na konštruktívny dialóg so školou o potrebách zamestnávateľa, čo v konečnom dôsledku zefektívni prepojenie teórie s praxou.
Ďalej očakávame zníženie fluktuácie a zastabilizovanie personálu v prevádzke. Keďže žiaci počas štúdia vykonávajú prax v našich predajniach, majú celé 4 roky na to, aby detailne spoznali očakávania budúceho zamestnávateľa. Spoznali spolupracovníkov, filiálku, našich zákazníkov, zoznámili sa s procesmi, ale aj s filozofiou dm. Následne po ukončení štúdia sa budú môcť plynule a bez stresu u nás zamestnať. Zároveň aj my máme čas na prípravu a získanie si budúcich spolupracovníkov pre dm.
dm drogerie markt sa stala ekonomicky úspešnou a stabilnou firmou na Slovensku. Práve preto chceme neustále vytvárať príležitosti pre uplatnenie mladých ľudí, a tak sa aktívne podieľať na znižovaní nezamestnanosti absolventov stredných odborných škôl. Zároveň chceme našou angažovanosťou v systéme duálneho vzdelávania pomôcť so zabezpečením kvalitnejšieho praktického aj teoretického vzdelávania v odboroch obchodný pracovník a pracovník marketingu, a tým zvýšiť atraktivitu odborného školstva pre mladých ľudí.

VN

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK