Vzdelávací systém je málo orientovaný na prax

Autor JF marec 2017 -

V automobilovom priemysle SR chýba 14 000 kvalifikovaných pracovníkov.

Podľa Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR je tento stav alarmujúci a treba transformovať vzdelávací systém pre potreby praxe. Zväz vyzýva kompetentné orgány konať.
Aj pre toto odvetvie je určené duálne vzdelávanie na stredných školách (85 % chýbajúcich pracovníkov sa týka SŠ kvalifikácií) a študijné programy na vysokých školách, ktoré pripravujú absolventov pre potreby praxe. „To však stále nestačí. Je nevyhnutné nastaviť systém tak, aby sa kontinuálne a dlhodobo vytvárali podmienky pre prísun kvalifikovaných zamestnancov do našich závodov,“ upozornil prezident ZAP SR Juraj Sinay.
Zväz má pripravený koncept dlhodobého prísunu kvalifikovaných zamestnancov. Opatrenia možno zhrnúť do krokov:
• zvýšiť reálnu podporu duálneho vzdelávania zo strany vlády,
• zaviesť inštitút profesijného bakalára (t. j. už pripraveného do pracovného procesu),
• VŠ vzdelávanie spojiť s intenzívnou priebežnou praxou,
• nastaviť súvislé 5-ročné štúdium na vysokých školách, s 1-2 semestrami povinnej praxe.
Potrebu transformácie potvrdzuje aj prieskum Študentskej rady vysokých škôl na vzorke 7 090 účastníkov. Študenti za najväčší problém považujú práve nedostatok praxe počas štúdia (65,5 %), a to bez ohľadu na pohlavie, stupeň štúdia, región či študijný odbor.

Duál tu je, no nestačí

Pre potreby automobilového priemyslu je dnes v duálnom systéme vzdelávania zapojených 70 zamestnávateľov a 873 žiakov, ktorí študujú na 23 stredných odborných školách v 16 učebných a študijných odboroch. V budúcom školskom roku duál ponúkne ďalších 1 089 učebných miest. „Teší nás, že počet zapojených má stúpajúcu tendenciu. V druhom ročníku dnes študuje 243 a v prvom ročníku 630 žiakov,“ skonštatoval Július Hron, predseda Vzdelávacej komisie ZAP SR. „Z celého systému vzdelávania však vieme využiť prvých 4-tisíc žiakov najskôr o tri roky. No kvalifikovaných zamestnancov potrebujeme už dnes. Preto okrem systémových krokov sú potrebné aj okamžité riešenia, aby sme predišli krízovým situáciám,“ dodal. Takýmito riešeniami sú napríklad rekvalifikácie.
JF