Bezpečnú prácu vyžaduje zákon

Autor KK marec 2017 -

E-learningové školenia sú dnes samozrejmosťou vo veľkých korporáciách; uľahčiť plnenie zákonných povinností však môžu aj v stredných a malých firmách.

Na Slovensku stále pretrváva nízke právne vedomie vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Slováci si neuvedomujú a podceňujú riziká poškodenia zdravia, sú ochotní riešiť pracovné úlohy aj na jeho úkor. Preventívnymi opatreniami by pritom predišli poškodeniu svojho zdravia.

Už nielen osobne, ale aj elektronicky

Zamestnancov školili o BOZP, požiarnej ochrane či pracovnej zdravotnej službe ešte donedávna osobne školitelia. „S neustále rastúcim pokrokom došlo k zmene aj vo forme školení povinných zákonných kurzov. Pre vybrané kategórie zamestnancov je možné absolvovať školenia formou e-learningu,“ hovorí Peter Paška, zakladateľ e-learningovej platformy Edumio pre zákonné i rozvojové vzdelávanie.
Kým e-learningy sú dnes už bežné vo veľkých korporáciách, projekt Edumio umožňuje túto formu vzdelávania aj v stredne veľkých či úplne malých firmách – a za finančne oveľa výhodnejších podmienok. „Edumio umožňuje podnikateľom zastrešiť celú agendu povinných zákonných školení pod jednu strechu. Zároveň zabezpečujeme pre firmy potrebnú dokumentáciu, ako aj osobné obhliadky pracoviska,“ vymenúva P. Paška.

Povinnosť pre všetkých

Zabezpečovať BOZP musia všetci zamestnávatelia. Ako uvádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ich povinnosťou je starať sa o technické, technologické, organizačné, personálne a iné opatrenia, potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.
Tiež zamestnanci musia pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie, ako aj o bezpečnosť a zdravie ostatných osôb. Tieto povinnosti zamestnávateľov i zamestnancov vo svojej činnosti primerane plnia aj podnikajúce fyzické osoby – živnostníci.

Riziko na pracoviskách

Na celom svete ostávajú choroby z povolania jednou z hlavných príčin úmrtí súvisiacich s pracoviskom. Podľa odhadov odborníkov z Medzinárodnej organizácie práce zomrie každý rok na pracoviskách 2,3 milióna mužov a žien, čo v prepočte predstavuje 6 300 ľudí denne! Navyše, je hlásených okolo 160 miliónov nových prípadov chorôb z povolania a vyše 300 miliónov ľudí sa stane obeťou pracovného úrazu bez smrteľného následku.
Aj preto je 28. apríl každoročne Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jeho hlavným cieľom je propagovať bezpečnú, zdravú a dôstojnú prácu, ako aj upriamovať pozornosť verejnosti na účinnosť prevencie chorôb z povolania na pracoviskách.

KK

Bezpečnosť v celom procese
Bezpečné a zdravie neohrozujúce musia byť všetky prvky pracovného procesu, najmä:
– pracovné podmienky,
– budovy,
– komunikácie,
– stroje a iné technické zariadenia,
– pracovné postupy,
– organizácia práce,
– spôsob odmeňovania za prácu,
– ľudia a vzájomné vzťahy medzi nimi.

Spoločnosť Education
Education, s. r. o., je spoločnosť tvorená mladými ľuďmi, ktorí vytvárajú zmysluplné vzdelávacie projekty, väčšinou v online prostredí. Jej víziou je pomáhať firmám rásť prostredníctvom vzdelávania a robiť ľudí šťastnejšími a úspešnejšími. Spája ich túžba po rozvoji spoločnosti i seba samých. Zastrešuje vzdelávanie vo všetkých segmentoch prostredníctvom projektov Edumio, Gastromio, Medicio a Hotelio.