Celoživotné vzdelávanie je trendy

Autor Education máj 2017 -
Celoživotné vzdelávanie je trendy Pixabay

Ľudia si obvykle dopĺňajú vzdelanie, keď si chcú zvýšiť zručnosti, nájsť lepšie zamestnanie alebo získať nové osvedčenie.

Ak človek získané znalosti správne aplikuje do praxe, výsledkom vo väčšine prípadov je povýšenie v zamestnaní. Slováci však na kurzoch oceňujú aj osobný prínos zo stretnutia sa s inými ľuďmi či obnovenia zručností. V neposlednom rade je to, samozrejme, aj získanie nového zamestnania.

Zručnosti, ktoré sú hľadané

Vzdelávanie, rozvoj svojich znalostí a získanie nových zručností je celoživotný proces. „Okrem vyhľadávania správnych zručností pre konkrétne povolanie zamestnávatelia čoraz viac požadujú zručnosti, ako sú schopnosť pracovať v tíme, kreatívne myslenie a riešenie problémov,“ hovorí Peter Paška, majiteľ vzdelávacieho holdingu Education, s. r. o. „Tento mix zručností je takisto nevyhnutný pre ľudí, ktorí uvažujú o tom, že začnú podnikať,“ dodáva. Na trhu práce vníma nedostatok ľudí schopných kombinovať prácu v rôznych oblastiach – a práve týchto si zamestnávatelia cenia čoraz viac.
Najčastejšie si ľudia dopĺňajú svoje vzdelanie formou odbornej prípravy na svojom pracovisku a prostredníctvom kurzov. Nasleduje účasť na workshopoch, seminároch a súkromné hodiny. Jeden z piatich záujemcov o doplnenie vzdelania hľadá informácie na internete. Nechajú si však poradiť aj od priateľov, kolegov či rodiny. Inšpiráciu hľadajú aj v médiách.

O aké kurzy je záujem

Slováci sa najčastejšie zaujímajú a objednávajú si kurzy v oblasti účtovníctva a daní, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Tieto tvoria asi 40 % záujmu. Stabilne vysoký záujem je o jazykové a počítačové kurzy a rôzne rekvalifikačné kurzy (či už súvisiace napríklad s prácou s vysokozdvižným vozíkom, alebo inými technickými zariadeniami). Trend z posledných rokov ukazuje zvýšený záujem o kozmetické a masérske kurzy, ktoré sú veľmi vyhľadávané a navštevované.
Ľudia však začínajú mať záujem aj o získanie či zvyšovanie zručností týkajúcich sa ich voľného času. Zaujímajú sa o kurzy varenia, zdravej životosprávy, keramické kurzy či kurzy tanca – od salsy po swing.
Najväčšia ponuka na www.kurzy.sk zodpovedá dopytu po kurzoch a práve tie vyššie vymenované sa aj najviac ponúkajú. „Čoraz viac sa však stretávame s požiadavkami na zaradenie kurzov osobnostného rozvoja či rozvíjania špecifických soft skills. Ako príklad uvediem kurz rozvíjania, motivovania a komunikácie pracovníkov podľa farebnej typológie, kurzy zvládania námietok, efektivity, ako zvýšiť predaj, ale i kurz videnia bez očí a podobne,“ vymenúva P. Paška.

Užitočný e-learning

Problém vidí v prípade úzko špecializovaných kurzov, ktoré sa napr. ponúkajú v menšom meste. „Záujemcov je podstatne menej, a to sa vtedy odrazí aj na cene ponúkaného kurzu. Tento problém by v niektorých prípadoch mohol vyriešiť e-learning, ktorý by dokázal stlačiť cenu nižšie,“ vysvetľuje P. Paška. „Organizátor kurzov by mohol získať vďaka výhodnejšej cene vyšší počet záujemcov, a títo by vedeli na osobnom kurze – ako nadstavbe po e-learningu – riešiť väčší detail, pretože teóriu by mali naštudovanú formou e-learningu,“ konštatuje.

Ako zlepšiť štruktúru profesií

Chýbajúce zručnosti a nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami je markantný. Mnohí ľudia pracujú na pracovných miestach, ktoré nezodpovedajú ich talentu. Zároveň má 40 % európskych zamestnávateľov problém nájsť ľudí s takými zručnosťami, ktoré potrebujú pre svoj rast a inovácie.
Na vzdelávacom portáli education.sk si nájde kurz každý. „Zverejnených máme viac ako 10-tisíc kurzov a neustále túto databázu rozširujeme a aktualizujeme. Ponúkame všetky druhy kurzov od povinných zákonných školení cez jazykové, ekonomické či hobby kurzy až po kurzy osobnostného rozvoja,“ vymenúva P. Paška.

KK/Education

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK