Na Slovensku sa vyrobilo už 10 miliónov áut

Autor Divyd máj 2017 -
Na Slovensku sa vyrobilo už 10 miliónov áut Ampnet/Kia

Odvetvie má ďalej rastúci trend. Aj v roku 2016 sa v SR podarilo vyrobiť celý milión áut a v apríli 2017 zišlo v niektorej z troch fabrík z linky práve to historicky 10-miliónte.

Pokračovanie pozitívneho vývoja však nepríde automaticky – musí mu pomôcť vláda vytváraním podmienok a ani samotní výrobcovia nemôžu zaspať na vavrínoch. Myslí si to prezident Zväzu automobilového priemyselu SR Juraj Sinay. „Transformácia Slovenska na mekku automobilového priemyslu bola krokom správnym smerom, ktorý našej krajine prináša prosperitu. Zároveň však stojíme pred obrovskými výzvami, ktoré musíme naplniť. Inak to môže mať pre našu ekonomiku bolestný dopad,“ povedal.

Bilancia aj bezprostredné vyhliadky sú dobré

Automobilová výroba si teda aj vlani udržala pozíciu z roku 2015, kedy počet vyrobených automobilov po prvýkrát prekročil magickú hranicu milión kusov. V roku 2016 tu vyrobili spolu 1 043 237 automobilov, čo je skoro o 5-tisíc viac ako v roku 2015. Rovnako aj pre rok 2017 sa odhaduje produkcia nových vozidiel nad milión kusov. S počtom 192 vozidiel na 1 000 obyvateľov je Slovensko ďalej s výrazným náskokom lídrom v počte vyrobených áut per capita.

Strategické ciele automobilového priemyslu

Medzi strategické ciele odvetvia patrí podpora rastu podielu aplikovaného výskumu a vývoja ako základnej podmienky rozvoja inovačnej schopnosti podnikov. Podľa ZAP SR je nevyhnutná aj podpora rozvoja subdodávateľov či minimalizovanie negatívnych vplyvov v rámci životného cyklu automobilov vzhľadom na životné prostredie.
Akútna je aj téma prichádzajúcej digitalizácie výroby a logistiky. „Vyspelé ekonomiky prechádzajú na stratégiu Inteligentného priemyslu 4.0. Pokiaľ nevytvoríme podmienky na jeho implementáciu, nezachytíme tento trend a nebudeme schopní zabezpečiť konkurencieschopnosť automobilového priemyslu,“ upozorňuje Juraj Sinay. Nevyhnutnosťou je podľa neho vytvorenie systému prepojenia teoretických vedecko-výskumných pracovísk s praxou.

Pracovná sila a školský systém

Je známe, že automobilový priemysel dlhodobo bojuje s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Jeho zástupcovia navrhujú pozornosť upriamiť na rozvoj technických zručností detí a mládeže. Apelujú na dôsledné implementovanie Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. V tomto smere sú kritickí k rezortnému materiálu „Učiace sa Slovensko“, ktorý podľa nich tento proces nepodporuje.
Snaha o liberalizáciu a uvoľnenie podmienok systému duálneho vzdelávania, ako ho navrhuje Učiace sa Slovensko je podľa viceprezidenta ZAP SR Júliusa Hrona nasmerovaná zle. „Vedie k návratu k stredoškolského systému, ktorý za posledných 20 rokov nevykázal žiadne dostačujúce úspechy a nezabezpečil uplatnenie absolventov na trhu práce. Naopak, jeho výsledkom bola viac ako 30-percentná miera nezamestnanosti absolventov stredných odborných škôl,“ upozornil. Preto Zväz automobilového priemyslu žiada o prepracovanie celého konceptu.

AP