Podnikatelia chcú na Slovensku férové podnikateľské prostredie

Autor SCC február 2016 -

Až polovica slovenských podnikateľov priznáva, že za posledné tri roky utrpeli pre neetické praktiky ich konkurentov straty. Dve tretiny z nich pokladajú etické správanie za konkurenčnú výhodu s pozitívnymi efektmi v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte. Vyplýva to z prieskumu združenia Slovak Compliance Circle (SCC).

Seba každý hodnotí lepšie

Podnikateľské prostredie dostalo od respondentov za dodržiavanie etiky priemernú známku 3,3 (pozn.: známkovanie ako v škole – od 1 do 5). Pozitívnejšie ako trh hodnotili podnikatelia prostredie vo vlastnej brandži – priemernou známkou 2,7. Ešte optimistickejšie oceňovali vlastnú spoločnosť, ktorá dostala priemernú známku 1,9. Rovnaký trend je prítomný aj v odvetviach, ktoré sú z hľadiska korupcie a neetického správania považované za rizikové, ako napríklad stavebníctvo a informačné technológie. Najmenej kritickými voči vlastnej spoločnosti boli tí majitelia a spolumajitelia spoločností, ktorí sa zároveň ukázali ako najskeptickejší ohľadom situácie na celom trhu.

Podľa docentky Anny Lašákovej z Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave sú rozdiely medzi hodnotením seba samého a hodnotením druhých pochopiteľné. „Ľudia majú tendenciu seba samých vnímať ako etickejších a poznajú takzvané ‚spoločensky prijateľné‘ odpovede. Treba brať do úvahy aj fakt, že záležitosti týkajúce sa morálky sú pre veľa ľudí citlivou vnútornou vecou,“ zhodnotila.

Vedomie vlastnej zodpovednosti

Za kľúčové faktory určujúce úroveň podnikateľskej etiky označujú respondenti definovanie hodnôt a jasné prihlásenie sa k nim. Úroveň morálky vo verejnom sektore bola pomerne prekvapivo hodnotená ako najmenej dôležitý faktor (z ponúknutých). Zdá sa teda, že podnikateľská komunita si uvedomuje dôležitosť vlastnej roly pri zlepšovaní prostredia.

„V posledných pätnástich rokoch bol u slovenských podnikateľov evidentný rast frustrácie z úrovne etiky uplatňovanej na Slovensku. Z tejto frustrácie však vzišlo uvedomenie si podnikateľskej komunity, že môže zohrávať vedúcu úlohu pri vytváraní férovejšieho podnikateľského prostredia. To hodnotím veľmi pozitívne,“ povedal člen predstavenstva SCC a partner KPMG na Slovensku Quentin Crossley.

Prieskum realizovaný v roku 2014 bol zameraný na spoločnosti všetkých veľkostí a pokrýval širokú škálu odvetví. Zúčastnili sa na ňom topmanažéri a majitelia spoločností, experti v oblasti compliance a súvisiacich oblastiach, ako je napríklad právo alebo interný audit.
TA

Oplatí sa pri podnikaní rešpektovať etiku?

Otázka prieskumu: Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje vplyv dôsledného dodržiavania morálnych princípov a etiky v podnikaní vo vašej oblasti na úspešné fungovanie vašej spoločnosti?

Odpovede v prospech dodržiavania:

43 % - Budovanie konkurenčnej výhody, ktorej prínos sa prejaví v dlhodobom horizonte.
23 % - Konkurenčná výhoda, na ktorej už dnes staviame.

Odpovede v neprospech dodržiavania:

10 % - Výrazné obmedzenie konkurencieschopnosti z krátkodobého hľadiska.
9 % - Výrazné obmedzenie konkurencieschopnosti z dlhodobého hľadiska.

Iné odpovede:

13 % - Bez výraznejšieho vplyvu.
2 % - Iné

(Zdroj: SCC)

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK