Novela Obchodného zákonníka pritvrdí proti účelovým likvidáciám

Autor JF august 2017 -
Novela Obchodného zákonníka pritvrdí proti účelovým likvidáciám Pixabay

Chce eliminovať manipulatívne rušenie firiem – a aj využívanie „bielych koní“. Nie všetky ohlasy odborníkov sú súhlasné.

Ministerstvo spravodlivosti SR v novele, ktorá by mohla platiť už od 1. októbra 2017, navrhuje rad opatrení proti nekorektným (no zatiaľ dovoleným) postupom a de facto beztrestnému tunelovaniu firiem.

Článok I – fúzie

Ako prvé chce novela za­me­dziť ne­poc­ti­vým fú­ziám ob­chod­ných spo­loč­nos­tí. „Návrh tak rea­gu­je na ap­li­kač­né prob­lé­my spo­je­né s re­ťa­zo­vý­mi zlú­če­nia­mi, sply­nu­tia­mi či roz­de­le­nia­mi reali­zo­va­ný­mi s cie­ľom vy­hnúť sa riad­ne­mu pl­ne­niu po­vin­nos­tí...,“ píše sa v dôvodovej správe: „...či už pri lik­vi­dá­cii spo­loč­nos­tí ale­bo ich úpad­ku, ako aj rôz­ne prís­tu­py vy­tvo­re­né praxou pri tvor­be ka­pi­tá­lo­vých fon­dov, kto­rých mož­nosť tvor­by zo zá­ko­na im­pli­cit­ne vy­plý­va, ale nie je jas­ne re­gu­lo­va­ná.“ Bude posilnená zod­po­ved­nosť šta­tu­tár­ov aj spo­loč­ní­kov a sprísnené pra­vid­lá pre roz­de­ľovanie tzv. iných vlas­tných zdro­jov.

„Sprís­ne­nie po­vin­nos­tí šta­tu­tár­nych or­gá­nov spo­loč­nos­tí sa tý­ka naj­mä prí­pa­dov fak­tic­kej lik­vi­dá­cie ob­chod­nej spo­loč­nos­ti tým, že sa vy­uži­jú služ­by tzv. bie­lych ko­ní,“ uvádza predkladateľ.

Článok II – nekalá likvidácia

Ešte vážnejšia vec: predložená novela má súčasne doplniť aj Trestný zákon a v ňom definovať novú skut­ko­vú pod­sta­tu – ne­ka­lú lik­vi­dá­ciu. Nor­ma­mi tres­tné­ho prá­va sa majú postihovať spomínané bie­le ko­ne, „ako aj oso­by par­ti­ci­pu­jú­ce na ko­na­ní v sú­vis­los­ti s pre­vá­dza­ním ma­jet­ko­vej účas­ti na práv­nic­kých oso­bách na bie­le ko­ne“.

K tejto pasáži sa kriticky vyjadril sudca Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko na portáli Právne listy. „Je ne­vys­vet­li­teľ­né, pre­čo ne­do­chá­dza aj k zme­nám zá­ko­na o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb, na­koľ­ko ta­ké­to pre­vo­dy na tzv. bie­le ko­ne čas­to vy­ko­ná­va­jú rôz­ne ob­chod­né spo­loč­nos­ti ako pred­met svo­jej čin­nos­ti,“ upozorňuje. „Bie­le ko­ne“ je podľa neho mož­né tres­tnop­ráv­ne pos­ti­ho­vať aj v sú­časnos­ti – ako pá­cha­te­ľov alebo účas­tní­kov ma­jet­ko­vých, da­ňo­vých či úpad­ko­vých tres­tných či­nov.

Podanie návrhu na kon­kur­z: naozaj treba hroziť väzením?

Súčasťou novely je aj stručná, ale významná úprava, ktorá z po­vin­nos­ti štatutára firmy po­dať včas návrh na vy­hlá­se­nie kon­kur­zu robí predmet trestného práva. Inými slovami, ak bolo doteraz zanedbanie tejto povinnosti pokutovateľným prehreškom vo vzťahu k Obchodnému zákonníku, od účinnosti novely by to mal byť trestný čin.

Sudca Šramko s tým nesúhlasí: „Tú­to zme­nu mož­no ozna­čiť za le­gis­la­tív­ny krok späť, kto­rý bu­de zby­toč­ne kri­mi­na­li­zo­vať pod­ni­ka­teľ­ské pros­tre­die, je v roz­po­re s prin­cí­pom ul­ti­ma ra­tio tres­tné­ho prá­va (kto­rý by mal za­vä­zo­vať aj zá­ko­no­dar­cu), na­koľ­ko návrh na vy­hlá­se­nie kon­kur­zu mô­že po­dať aj iná oso­ba ako dl­žník (nap­rík­lad ve­ri­teľ),“ uvádza vo svojom príspevku. „Je sku­toč­ne nut­né, aby or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní nah­rá­dza­li čin­nosť kon­kur­zných sú­dov a v do­ka­zo­va­ní v tres­tnom ko­na­ní skú­ma­li (spra­vid­la zna­lec­ky), či dl­žník, na kto­ré­ho bo­lo po­da­né tres­tné ozná­me­nie, bol ale­bo ne­bol v roz­hod­nej do­be v úpad­ku? Nao­zaj by ma­li or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní slú­žiť nap­rík­lad ve­ri­te­ľo­vi dl­žní­ka, aby mu za­dar­mo pres­kú­ma­li hos­po­dár­sku si­tuáciu dl­žní­ka a prip­ra­vi­li dô­kaz­ný ma­te­riál na kon­kur­zné, či iné ci­vil­né ko­na­nie?“ – pýta sa. Ap­li­kač­ná prax sa potom podľa neho ne­vyh­ne po­dá­va­niu tzv. ši­ka­nóz­nych tres­tných ozná­me­ní na rôz­ne pod­ni­ka­teľ­ské sub­jek­ty, kto­ré bu­dú len pl­né dom­nie­nok o mož­nej úpad­ko­vej si­tuá­cii dl­žní­ka.

Audity, pohľadávky a e-Government

V ďalších častiach návrh o. i. novelizuje zá­ko­n o kon­kur­ze a reš­truk­tu­ra­li­zá­cii, kde rieši svoj­voľ­né­ po­pie­ra­nie poh­ľa­dá­vok ve­ri­te­ľov v kon­kur­ze a zá­ve­reč­né­ vy­rov­na­nie zis­kov a strát. Stanovuje tiež možnosť pria­meho vy­uži­tia elek­tro­nic­kých slu­žieb Ob­chod­né­ho ves­tní­ka bez re­gis­trá­cie atď.

JF

Čítajte tiež:

http://www.pravnelisty.sk/zakony/a563-navrh-na-zavedenie-noveho-trestneho-cinu-nekalej-likvidacie-a-zmeny-v-mareni-konkurzneho-konania

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK