Eurofondy budú transparentnejšie, sľubuje Pellegrini

Autor ÚPVII august 2017 -

Jeho úrad na jeseň predloží Akčný plán s najmenej 11 opatreniami vrátane rozsiahlejšieho zverejňovania, zlepšenia kontrolných procesov a náhodného výberu hodnotiteľov.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) už dnes postupne zavádza 9 sprehľadňujúcich opatrení* v oblasti využívania eurofondov (európskych štrukturálnych a investičných fondov – EŠIF). Na jeseň chce dokončiť Akčný plán zvýšenia transparentnosti eurofondov, ktorý má ďalej zvýšiť účinnosť rôznorodých nástrojov.

„Pripravujeme napríklad návrh na priame zapojenie verejnosti pri zavádzaní príkladov dobrej praxe do systému, zverejňovanie hodnotiacich hárkov hodnotiteľov, spustenie výlučne elektronického predkladania ďalších formulárov napr. žiadosť o platbu, ako aj  rozšírenie  prepojenia informačných systémov v rámci ITMS OpenAPI, tak aby informácia alebo doklad, nemuseli byť duplicitne nahrávané,“ uvádza sa v správe na webstránke úradu, ktorý vedie vicepremiér Peter Pellegrini. „Jedným z navrhovaných opatrení je napríklad zlepšenie kontrolných procesov prostredníctvom elektronického systému ARACHNE. Ďalšie opatrenia pripravujeme a po analýze ich dopadu budú začlenené do Akčného plánu.“

Znamená to, že podoba akčného plánu sa bude ešte vyvíjať a zverejnené nové opatrenia sú zatiaľ v štádiu rozpracovaných návrhov. Pellegriniho úrad informoval o 11 navrhnutých opatreniach, ktoré stručne uvádzame:

Opatrenie 1: Realizácia workshopov/hackhatonov s cieľom získať pohľad verejnosti na implementáciu EŠIF a zapojiť ju do systému.

Opatrenie 2: Prepojiť informačné systémy ITMS OpenAPI a ITMS2014+ a odstrániť duplicitu pri evidencii žiadostí.

Opatrenie 3: Vytvoriť nástroje na zapojenie neštátnych partnerov do procesov implementácie, zefektívniť informačné toky smerom k občianskej spoločnosti a posilniť mechanizmus monitoringu.

Opatrenie 4: Spustenie výlučne elektronického predkladania ďalších formulárov, ako sú žiadosť o platbu a monitorovacie správy.

Opatrenie 5: Opatrenia na zjednodušenie vykazovania výdavkov – organizácia spoločnej konferencie s Európskou komisiou s výstupmi pre riadiacu dokumentáciu.

Opatrenie 6: Zlepšenie prehľadnosti riadiacej dokumentácie a systému riadenia, obmedzenie počtu aktualizácií.

Opatrenie 7: Zlepšenie kontrolných procesov a procesov riadenia rizík prostredníctvom elektronického systému ARACHNE, prevádzkovaného Európskou komisiou. Ide o vyhľadávací nástroj indikujúci projekty, potenciálne náchylné na riziká udržateľnosti projektov, podvodu, konfliktu záujmov a nezrovnalostí.

Opatrenie 8: Elektronický výber hodnotiteľov – nová funkcionalita v rámci ITMS2014+ s náhodným výberom.

Opatrenie 9: Zvýšenie nárokov na odbornosť hodnotiteľov a jej prísnejšie overovanie.

Opatrenie 10: Povinné zverejňovanie hodnotiacich hárkov.

Opatrenie 11: Zverejňovanie zámerov národných projektov na jednom mieste za účelom informovania verejnosti o projektoch, ktoré sa pripravujú na financovanie.

ÚPVII/JF

 

* Doteraz prijaté opatrenia Úradu PVII

1. Zintenzívnenie spolupráce s mimovládnym sektorom,

2. spustenie open API a open DataApi v rámci ITMS2014+,

3. automatické náhodné žrebovanie odborných hodnotiteľov v systéme ITMS2014+,

4. zlepšenie kontrolných procesov prostredníctvom systému ARACHNE,

5. umožnenie dvojkolového procesu výberu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP),

6. spustenie možností plne Elektronického podávania žiadostí o NFP,

7. minimalizácia predkladania povinných príloh,

8. zjednodušené vykazovanie výdavkov,

9. metodicko-informačná podpora pre žiadateľov o NFP strany informačno-poradenských centier.

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK