Register partnerov verejného sektora – nástroj transparentnosti

Autor JUDr. Katarína Bystrická september 2017 -
Register partnerov verejného sektora – nástroj transparentnosti SXC

Má odhaliť, za ktorými firmami sú verejní funkcionári, a odkryť štruktúru firiem, ktoré obchodujú so štátom či obcami.

S účinnosťou od 1. februára 2017 je v platnosti protischránkový zákon, ktorý upravil povinnosť podnikateľov registrovať sa v osobitnom registri partnerov verejného sektora. Účelom zákona má byť odhalenie vlastníckej štruktúry obchodných spoločností, ktoré sú prijímateľmi platieb od verejného sektora alebo obchodujú s verejným sektorom. Register partnerov verejného sektora (ďalej aj „RPVS“ alebo „register“) predstavuje zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora, ktorý obsahuje údaje o:

a) partneroch verejného sektora,

b) konečných užívateľoch výhod,

c) oprávnených osobách.

Správcom a prevádzkovateľom RPVS je Ministerstvo spravodlivosti SR. Registrujúci orgán, ktorý vykonáva zápis, je Okresný súd Žilina. Vo vzťahu k údajom zapísaným v registri partnerov verejného sektora platí zásada materiálnej publicity a údaje zapísané v registri sú účinné voči tretím osobám. Z toho dôvodu partner verejného sektora nie je povinný preukazovať, že je v registri zapísaný. Register je sprístupnený na webovom sídle ministerstva https://rpvs.gov.sk/rpvs/.

Pri zákazke nad 100 000 eur povinnosť registrácie v RPVS

Partnerom verejného sektora môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky uvedené v zákone. Povinnosť registrovať sa ako partner verejného sektora má podnikateľ, ktorý má uzatvorenú zmluvu so štátom, s verejnoprávnymi inštitúciami, obcami či vyššími územnými celkami a zároveň z tohto obchodného vzťahu prijíma finančné prostriedky nad 100 000 eur, ak ide o jednorazové plnenie, alebo nad 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. Na účely výpočtu finančných limitov sa berie do úvahy jeden obchodný vzťah; jednotlivé iné obchodné vzťahy na základe viacerých zmlúv sa nesčítavajú. V prípade podnikateľov, ktorí sú na základe zmlúv uzatvorených s verejným sektorom partnermi verejného sektora, ide o povinný zápis do registra. Zákon umožňuje aj dobrovoľný zápis do registra.

Príklad: podnikateľ, ktorý uzatvoril s obcou zmluvu o dielo a odmena za vykonanie diela je 150 000 eur, je partnerom verejného sektora a povinne sa musí registrovať v registri partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba a jej zodpovednosť

Partner verejného sektora sa do registra nemôže zapísať sám. Zápis môže vykonať výlučne tzv. oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo miesto sídla na území Slovenskej republiky. Oprávnená osoba musí uzatvoriť s partnerom verejného sektora písomnú dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Na oprávnenú osobu sa kladie značná zodpovednosť, pretože oprávnená osoba (napr. advokát), ktorý zaregistroval partnera verejného sektora, spoluzodpovedá za správnosť údajov, ktoré sú zapísané v registri, a za pravidelnú aktualizáciu údajov v registri. Úloha oprávnenej osoby sa registráciou nekončí, ale ďalej kontroluje správnosť zapísaných údajov a pravidelne v ročných intervaloch zápis v registri aktualizuje. Oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora a pri výkone svojej činnosti musí byť nestranná. Partner verejného sektora môže mať súčasne len jednu oprávnenú osobu, môže ju však kedykoľvek zmeniť.

Konečný užívateľ výhod – povinná položka

Register partnerov verejného sektora je vítanou novinkou v našom právnom poriadku a má za cieľ odhaliť vlastnícke a riadiace štruktúry podnikov, ktoré „obchodujú“ s verejným sektorom. Odhalenie vlastníckej štruktúry sa realizuje prostredníctvom inštitútu konečného užívateľa výhod. Uvedenie konečného užívateľa výhod je jedným zo základných údajov, ktoré sa do registra zapisujú. Identifikuje ho oprávnená osoba podľa pravidiel uvedených v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá je „na konci reťazca spoločností“. Za konečného užívateľa výhod je považovaný spoločník, ktorý je fyzickou osobou a má podiel aspoň 25 % na hlasovacích právach partnera verejného sektora alebo má právo vymenovať štatutárny orgán partnera verejného sektora, alebo iným spôsobom vlastnícky riadi partnera verejného sektora. V prípade, ak žiadna fyzická osoba vlastnícky neriadi partnera verejného sektora, tak sa za konečného užívateľa výhod považuje jej štatutárny orgán (napr. konateľ).

Transparentnejšie prepojenia

Register partnerov verejného sektora nahrádza doterajší register konečných užívateľov výhod v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Register má odhaliť, v akých spoločnostiach figurujú verejní funkcionári, má odkryť vlastnícku a riadiacu štruktúru firiem, ktoré obchodujú s verejným sektorom, pričom hlavná idea nového zákona spočíva v tom, aby s verejným sektorom obchodovali len firmy, ktoré dôveryhodne odkryjú identitu konečného užívateľa výhod. Odkrytím konečných užívateľov výhod má register partnerov verejného sektora možnosť vniesť väčšiu transparentnosť do obchodovania s verejným sektorom.

JUDr. Katarína Bystrická, Právne centrum s. r. o.

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK