Ako budú vyzerať pravidlá pre vysielanie pracovníkov

Autor EP október 2017 -
Ako budú vyzerať pravidlá pre vysielanie pracovníkov Pixabay

Návrh nových pravidiel schválil Výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci. Hlavné zmeny sa týkajú odmeňovania, dĺžky vyslania a agentúr dočasného zamestnávania.

Na vyslaných pracovníkov by sa mali vzťahovať všetky pravidlá hostiteľského členského štátu v oblasti odmeňovania, ktoré sú stanovené zákonom alebo kolektívnou dohodou. Členské štáty by mali na samostatnej webovej stránke zverejňovať podrobnosti o zákonom stanovenej politike odmeňovania a informácie týkajúce sa kolektívnych zmlúv.

Náklady na cestu a ubytovanie by mali byť pracovníkom uhrádzané nad rámec ich platu alebo by im mala byť odmena o tieto položky navýšená. Hostiteľské členské štáty by mohli stanoviť, či sa na pracovníkov vyslaných na ich územie budú vzťahovať celoštátne, regionálne alebo sektorové kolektívne dohody, a to podľa toho, ktorá z dohôd prináša pracovníkom lepšie podmienky.

Dĺžka vyslania

V prípade, ak vyslanie trvá dlhšie ako dvadsaťštyri mesiacov, na vyslaných pracovníkov by sa mali vzťahovať všetky pracovnoprávne pravidlá hostiteľskej krajiny. Lehotu dvadsiatich štyroch mesiacov by malo byť možné za istých podmienok predĺžiť, pokiaľ daná spoločnosť potrebuje viac času na dodanie ňou poskytovanej služby.

Agentúry dočasného zamestnávania a subdodávatelia

Nové pravidlá by sa mali vzťahovať aj na pracovníkov vyslaných do iného členského štátu EÚ agentúrami dočasného zamestnávania. Cieľom je zabrániť tzv. reťazovému vysielaniu, ktoré obchádza existujúcu legislatívu v oblasti vysielania pracovníkov. Členské štáty budú môcť zaviazať subdodávateľov, aby svojim vyslaným zamestnancom poskytovali rovnakú odmenu, akú vyplácajú vyslaným pracovníkom hlavní dodávatelia.

Medzinárodná cestná doprava

Podmienky vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy budú predmetom samostatnej právnej úpravy v rámci balíka predpisov v oblasti mobility. Do jej schválenia a nadobudnutia účinnosti sa však na vodičov budú aj naďalej vzťahovať pravidlá smernice o vysielaní pracovníkov, aby sa predišlo vzniku legislatívnej medzery.

Ďalší legislatívny postup

Návrh nových pravidiel schválil výbor pre zamestnanosť a sociálne veci pomerom hlasov 32 (za): 8 (proti): 13 (zdržalo sa hlasovania). Schválený návrh mandátu na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o finálnom znení novej legislatívy bude pravdepodobne v týždni 23. 10. – 26. 10. predmetom plenárneho hlasovania poslancov v Štrasburgu. Pre začiatkom rokovaní sa však na svojom mandáte musia dohodnúť aj ministri v Rade.

Súvislosti

Vyslanie pracovníkov nastáva zväčša v momente, keď spoločnosť poskytuje svoje služby v inom členskom štáte EÚ. Vyslaní zamestnanci majú pracovnú zmluvu uzatvorenú v domovskom členskom štáte, zamestnávateľom sú však dočasne vyslaní do inej krajiny EÚ, aby tam zabezpečili dodanie požadovaných služieb.

Existujúce rozdiely v platoch sú motívom pre vysielanie pracovníkov. Tí často zarábajú v porovnaní s miestnymi kolegami výrazne menej. Podľa kritikov tohto stavu to vedie k nekalej konkurencii medzi vysielajúcimi a miestnymi podnikmi, sociálnemu dampingu a zneužívaniu vyslaných pracovníkov.

Čísla a fakty

V roku 2015 bolo v rámci EÚ vyslaných do iného členského štátu celkovo 2,05 milióna pracovníkov. Medzi rokmi 2010 a 2015 tak narástol ich počet o 41,3 %. Najviac pracovníkov vysielajú do iných štátov Poľsko, Nemecko a Francúzsko. Na svojom území majú najviac vyslaných pracovníkov Nemecko, Francúzsko a Belgicko. Viac ako polovica vyslaných pracovníkov poskytuje služby v susednom členskom štáte; priemerná doba vyslania je 98 dní.

Pracovníci sú vysielaní do iných členských štátov najmä v odvetviach stavebníctva, výrobného priemyslu, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb a podnikateľských služieb.

EP/SM