Geo-blocking a jeho zrušenie

Autor Katarína Bystrická január 2019 -
Geo-blocking a jeho zrušenie Pixabay

Európsky parlament a Rada EÚ na základe nariadenia č. 2018/302 prijatého dňa 28. februára 2018 rušia geografické blokovanie, tzv. geo-blocking, s účinnosťou od 3. decembra 2018.

Geo-blocking znamená blokovanie zákazníka pri online nákupe tovaru alebo služieb zo zahraničia z dôvodu, že je z inej členskej krajiny Európskej únie ako predajca. S geo-blockingom sa v praxi stretávame najmä v súvislosti s online nakupovaním tovarov a služieb zo zahraničia. Blokovanie z dôvodu geografickej polohy bráni zákazníkovi zakúpiť si tovar (napríklad oblečenie) alebo objednať službu (napríklad prenajatie automobilu) priamo zo zahraničia. V prípade objednávky zo zahraničia býva nákup v dôsledku geo-blockingu zväčša presmerovaný na inú, lokálnu internetovú stránku.

Blokovanie a cenová diskriminácia

V dôsledku zrušenia geo-blockingu nebudú webové adresy blokované pre zahraničných zákazníkov a nebude dochádzať ani k iným spôsobom obmedzovania voľného pohybu tovaru a služieb v rámci EÚ. Prístup zákazníkov, ktorí sú z iných členských štátov Európskej únie, k e-shopu a web stránkam z iného štátu EÚ nebude obmedzovaný z dôvodu odlišnej štátnej príslušnosti alebo odlišného miesta bydliska. Nariadenie Európskej únie tiež zakazuje uplatňovanie rozdielnych platobných podmienok stanovených predávajúcimi pre zákazníkov z iných členských štátov Európskej únie alebo zákazníkov s iným miestom bydliska.
Významným prínosom, ktorý prináša zrušenie geo-blockingu, je zákaz cenovej diskriminácie voči zahraničným zákazníkom. Predávajúci musia ponúkať tovar a služby zahraničným zákazníkom za rovnakú cenu, za akú tento tovar alebo službu ponúkajú domácim zákazníkom. Hovoríme o zákaze cenovej diskriminácie zahraničných zákazníkov pri stanovení ceny tovaru alebo služby.

Konkrétne príklady

Nariadenie, ktoré upravuje zákaz geo-blockingu, ustanovuje prípady, kedy nebudú môcť byť zákazníci diskriminovaní pri nákupe tovaru alebo služieb od zahraničného predávajúceho. Ide o nasledujúce prípady:
• prístupy k online rozhraniam: elektronicky poskytované služby, ako sú služby uskladňovania údajov, cloudové služby a webhosting,
• prístup k tovaru: pri nákupe tovaru, ktorý sa bude dodávať do členského štátu a predávajúci takúto dodávku tovaru ponúka alebo ktorý sa má vyzdvihovať na mieste dohodnutom so zákazníkom,
• prístup k službám: pri objednávke služieb, akými sú prenajímanie automobilov a hotelové ubytovanie, a tieto služby sa zákazníkovi poskytujú v krajine, v ktorej svoju činnosť vykonáva predávajúci.

Výnimky z pravidla

Oblasťami, na ktoré sa nariadenie Európskej únie o zrušení geo-blockingu nevzťahuje, sú predaj a nákup služieb, ktorých obsah je chránený autorským právom. Ide najmä o predaj umeleckých či audiovizuálnych diel a podobne. Zákaz geografického blokovania sa tiež vzťahuje na diela v nehmotnej podobe, akými sú napríklad e-booky. Zo zákazu geo-blockingu je vyňatá aj oblasť upravujúca vysielanie športových prenosov, taktiež oblasť finančných alebo audiovizuálnych služieb, ďalej oblasť dopravy, zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb. Uvedené služby boli z pôsobnosti nariadenia Európskej únie vylúčené.
Zákaz geo-blockingu je krokom, ktorý je veľmi priaznivý pre rozvoj vnútorného trhu Európskej únie na úrovni tovaru, služieb a online rozhraní. Obchodníci získajú širší okruh zákazníkov a zákazníci zasa širší okruh ponuky tovaru a služieb. Pozitívom je predovšetkým možnosť nákupu tovaru a služieb bez obmedzení, a to aj zo zahraničných e-shopov, resp. predaj tovaru a služieb aj do zahraničia prostredníctvom e-shopov. Pre podnikateľov zrušenie geo-blockingu prinesie širšie príležitosti na ich podnikanie a zároveň rozšírenie okruhu zákazníkov.

JUDr. Katarína Bystrická, advokátka
Právne centrum, s. r. o.

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK