Viesť dialóg so sebou...

Autor Daša Ciprichová apríl 2019 -
Viesť dialóg so sebou... Pixabay

Ako si udržať duševnú rovnováhu v hektickom tempe dnešného sveta? Často skloňovaná psychohygiena ponúka súbor preventívnych opatrení.

Dôležitosť duševného zdravia je aktuálna v každej dobe. Súčasnosť charakterizujú zmeny na všetkých úrovniach. Je to doba stierania hraníc, rozpadu zabehaných štruktúr, možnosti uskutočniť čokoľvek. Posúvanie limitov platí naozaj pre všetky hranice – aj pre tie ľudské?

Flow

Tento životný princíp nám prináša plynulý pohyb v prúde energie. Môže byť odpoveďou, ak hľadáme východisko z aktuálnych ťažkostí. Prejavom straty pohybu, prúdu života, kreativity a šťastia je syndróm vyhorenia, ktorý sa vie maskovať za mnohé iné diagnózy. Nie je prejavom slabosti, ale zdravým pokusom organizmu o sebareguláciu. Keď nám zlyhá vnútorný dialóg, kontakt so sebou samým, naše telo vysiela jasné signály. Zvýšená únava a rôzne zdravotné problémy sú bežnými sprievodnými javmi.
Skúsenosť z mojej praxe ukazuje, že narastá počet ľudí, ktorí prichádzajú s takýmito starosťami.
Zrazu stoja pred otázkami typu: Kto som? Čo chcem? Čo potrebujem? Prestali viesť dialóg sami so sebou, prestali cítiť. Nie je však nevyhnutné dospieť až do tohto štádia. Ako mu predísť a nestratiť ten „flow“ – prúd života? Ako udržať rovnováhu vo všetkých svojich zložkách: bio-, psycho-, sociologickej, ale aj spirituálno-energetickej?

Celostný a zároveň individuálny prístup

Jednotlivca vnímam vždy v kontexte jeho individuálneho životného príbehu. Zaoberám sa celostným prístupom, spolu sa systematicky dotýkame viacerých oblastí. Správne postupy nám pomáhajú nastoliť rovnováhu a udržiavať plynulý pohyb.
K tomu v prvom rade patrí pôvodná rodina – ako primárna bunka, ktorá výchovou, postojmi a hodnotami nasmerovala jednotlivca k sebe i do širšieho sociálneho okolia. Do úvahy sa berú zásadné udalosti života, vzorce správania, životný štýl, vplyv prostredia, celková životospráva. Vytvorením časovej osi klienta získame informáciu, na čom treba aktuálne pracovať.
V praxi vždy volím individuálny prístup a dbám na bezpečné prostredie. Lebo ide o citlivú, intímnu zónu každého jednotlivca. Inak sa potom pracuje s párom, rodinou, tímom. Ale princíp vychádza z komplexnosti.

Terapeutický proces

Psychohygiena je multidisciplinárny odbor zameriavajúci sa na psychické, resp. mentálne zdravie. Tento pohľad možno rozšíriť a zaoberať sa každou jednotlivou zložkou do hĺbky. Ide o prevenciu, čo pomáha udržiavať duševné zdravie zavádzaním pravidiel správneho spôsobu života – cez jednoduché činnosti až po hľadanie optimálnej cesty v kontexte príbehu jednotlivca. Učí správnemu náhľadu na seba, pomáha posilňovať silné stránky človeka, pracuje s myslením aj reguláciou emócií. Vyladením tela prostredníctvom stravy a efektívneho pohybu získame viac vitality a energie.
Každý má svoje vnútorné rezervy, ktoré môže posilňovať tým, aké zmeny je schopný nastoliť, ako je schopný udržiavať spomínaný pohyb. Teda zásadnou vecou, ako sa lepšie cítiť a lepšie myslieť, je starať sa o seba komplexne. Ak pracujeme na všetkých oblastiach, získame rovnováhu aj väčšiu vitalitu tela, nadobudneme vnútornú radosť a spokojnosť, dosiahneme vyšší výkon.

Trpezlivo a postupne

Vždy treba začať malými krokmi. Je dôležité, ako dýchate, spíte, ako sa stravujete, aké vzťahy pestujete, ako trávite voľný čas a relaxujete. Nemenej dôležité je viesť vnútorný dialóg so sebou. Otvorenie sa práci na sebe samom prináša veľa úžitku. Techniky, ako sa dostať k cieľu, sú rôzne. Ak hovorím o komplexnom prístupe, v praxi sa nevyhýbam postupnému zavádzaniu techník tak, aby ich človek do svojho života integroval úplne prirodzene.
Celostný prístup v psychoterapii ponúka možnosti, ktoré možno prijať ako výzvu – s cieľom skvalitniť si život a žiť ho autenticky, v súlade so sebou samým.

Mgr. Daša Ciprichová, psychologička
Ennea clinic