Finančná gramotnosť je slabina Slovákov

Autor Darina Huttová január 2020 -
Finančná gramotnosť je slabina Slovákov Pixabay

Rozumieť financiám je nevyhnutné, ak chceme, aby boli finanční spotrebitelia schopní finančne plánovať a zabezpečiť sa v priebehu celého života.

Len nedávno médiá, ale najmä finanční spotrebitelia, riešili dopady dvoch závažných informácií. Prvá sa týkala krachu najstaršej cestovnej kancelárie na svete Thomas Cook, v dôsledku čoho stovky turistov zostali „visieť“ na letiskách či v hotelových halách. Tá druhá bola ešte vážnejšia. Napriek kauzám z minulosti ako BMG Invest, Drukos či Horizont dokážu podvodníci aj dnes nachytať ľudí na prísľub vysokých výnosov – hoci takéto sa nedajú dosiahnuť na verejných a organizovaných trhoch. Spoločným menovateľom (či skôr kameňom úrazu) týchto správ je slabá finančná gramotnosť obyvateľstva.

Ako na tom sme

Väčšina ľudí bez mihnutia oka povie, že rozumie financiám. No prax ukazuje, že mnohí Slováci nepoznajú ani základné finančné pojmy. Neznalosť – spolu s nedocenením schopnosti napr. splácať úver a s počiatočným neuváženým konaním – je však príčinou, prečo sa nebezpečne zadlžujú a často dostávajú do dlhovej špirály. Slabá vôľa, príp. neochota poradiť sa s odborníkom následne vedú k tomu, že z tejto špirály sa nevedia dostať.
Nedostatočná úroveň vedomostí o peniazoch negatívne zasahuje ľudí hlavne v krajinách s nižšou životnou úrovňou a hladinou miezd, čo je aj prípad Slovenska. Potvrdzuje sa, že financie vníma každý občan v závislosti od sociálneho postavenia a vzdelania. Plánovité riadenie osobných financií je vlastné zamestnancom s pravidelným príjmom, ktorý presahuje ich životné náklady. Títo ľudia dokážu tvoriť i životné rezervy pre zabezpečenie budúceho dôchodku, avšak až od stredného veku. Nižšia stredná vrstva je preúverovaná a množstvo občanov balansuje na hranici schopnosti splácať úvery. Chýba im tiež schopnosť tvoriť finančné plány. Minimálne každý živiteľ rodiny by mal mať finančnú trojnožku: poistenie zabezpečujúce náhradu príjmu v prípade neočakávaného (napr. úrazu či vážnej choroby), sporenie pre financovanie či vylepšenie bývania a dôchodkové sporenie.

Od detstva po starobu

Zvyšovať finančnú gramotnosť obyvateľstva musíme na všetkých úrovniach. Napriek záväzkom vlády stále chýba konzistentný vzdelávací systém. Finančná gramotnosť našich detí na základných a stredných školách je nízka, čo potvrdzujú aj výsledky medzinárodných porovnávaní. Starší študenti a mladí ľudia sa síce orientujú vo všeobecných ekonomických pojmoch, no v praxi nevedia porovnať napr. výhodnosť úveru, či koľko ho preplatia.
Finančné vzdelávanie na školách treba nastaviť konzistentne – v tomto sme pripravení na diskusiu so zástupcami štátu. Asociácia sa snaží aktívne komunikovať so školami a prostredníctvom členov prinášať osvetovú činnosť aj formou zážitkových vzdelávacích programov. Hlavne na základných školách vidíme rast záujmu učiteľov o odborné vzdelávanie, čo je dôležité a malo by pokračovať aj na školách stredných.
Zraniteľnou skupinou sú aj seniori, ktorí síce majú vštepené základy finančného plánovania, no nepoznajú finančné pojmy a často sa stávajú obeťami podvodníkov. Pri zvyšovaní finančnej gramotnosti tak zohráva finančný profesionál nezastupiteľnú úlohu, pretože práve ono súvisí s ochranou finančných spotrebiteľov a je nevyhnutné pre sociálne zabezpečenie ľudí v starobe.

Vzdelávať, nie zaťažovať

Naďalej chceme podporovať programy rastu finančnej gramotnosti, ktoré realizujú členovia asociácie, pretože pokrývajú (bez potreby propagovať konkrétne produkty finančných inštitúcií) skutočné potreby človeka pri finančnom zabezpečení od detstva až po starobu.
S tým je potrebné neustále prehlbovať odborné vzdelávanie finančných agentov. Hoci legislatívne sa sprísnili nároky na rast ich odbornej spôsobilosti (čo vítame), na druhej strane, enormne sa tým zvýšila ich administratívna záťaž. Paradoxne, ako ukazuje prax, nárast administratívy pri preverovaní finančného statusu klienta, ako aj zahlcovanie ho množstvom informácií a poučení, sú klientmi prijímané často s nevôľou. A ako ukázali v úvode spomenuté udalosti, zvýšená byrokracia nezabráni tomu, aby záujem občanov nezneužívali podvodníci, a ani neprispeje k uvedomelému finančnému správaniu.

Darina Huttová, generálna tajomníčka
Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP)

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK