Bezpečnosť na pracovisku je stále problémom

Autor PR máj 2021
Bezpečnosť na pracovisku je stále problémom Freepik.com

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci (BOZP) má najvyššiu prioritu. Je pritom jedno, či pracujete v malom alebo veľkom podniku.

Menej nehôd pri práci sa vždy priamo premietne aj do lepších pracovných výsledkov. Tiež zdravé a bezpečné pracoviská zvyšujú motiváciu a angažovanosť zamestnancov. V čom sú v spojitosti s bezpečnosťou na pracovisku najväčšie riziká a ako sa im vyhnúť? Povieme si v našom článku.

Riziká na pracovisku

Zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyplýva, že bez kvalitne vypracovaného dokumentu BOZP sa nezaobíde žiaden zamestnávateľ. Projekt BOZP si môžete urobiť vlastnými silami, avšak vzhľadom na náročnosť celého procesu odporúčame zavolať si na pomoc externého odborníka. Ten ako prvé vo vašej firme posúdi mieru pracovných rizík.

Pri posúdení rizika na pracovisku môžu hrať úlohu rôzne aspekty pracovných situácií a činností. Prinášame vám ich stručný zoznam:

 • Nesprávne používanie pracovných prostriedkov - nástrojov a strojov.
 • Nevhodné pracovné postupy a zlé riešenie priestorov.
 • Nesprávne používanie elektriny.
 • Nebezpečné látky na pracovisku - výpary, prach, chemické látky...
 • Nepriaznivé fyzikálne faktory - hluk, vibrácie, žiarenie...
 • Nebezpečné biologické faktory - plesne, baktérie, vírusy...
 • Nepriaznivé faktory prostredia - neprimerané osvetlenie, teplota, vlhkosť...
 • Ľudský faktor - zlé riešenie kompozície pracoviska.
 • Psychologické faktory - vyvolávanie stresu, násilia a šikanovania na pracovisku.
 • Nevhodná organizácia práce a zle nastavené opatrenia hospodárenia.
 • Neprirodzené polohy zamestnancov, ktoré môžu mať za následok muskuloskeletálne poruchy.

VEDELI STE, ŽE: Ku každému z vyššie uvedených rizík existujú podrobnejšie usmernenia, ktoré boli vypracované na európskej úrovni - Európskou komisiou. A samozrejme aj príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Prevencia na prvom mieste

Vzhľadom na množstvo pracovných rizík, ktoré na pracovisku hrozia, je dôležité robiť preventívne opatrenia. Tie slúžia na zníženie pravdepodobnosti výskytu pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Môžu mať dve podoby:

 • Inžinierske alebo technické opatrenia – určené na priamy zásah pri zdroji rizika s cieľom odstrániť, znížiť alebo nahradiť riziko. Medzi takéto technické opatrenia patrí napríklad obmedzovanie prašnosti pomocou vody.
 • Organizačné alebo administratívne opatrenia – určené na zmenu správania a postojov a podporu pozitívnej kultúry bezpečnosti.

Škodlivé faktory do veľkej miery súvisia s povahou procesov, technológií, výrobkov a zariadení na pracovisku. Avšak môže ich ovplyvniť i spôsob organizácie práce. Preto preventívne opatrenia musia byť doplnené o ochranné a zmierňovacie opatrenia.

Pochopiteľne, o všetkých týchto rizikách treba informovať a školiť zamestnancov. Koniec koncov, táto povinnosť je zakotvená aj v uvedenom zákone. Zamestnávateľ je tak povinný zabezpečiť, aby súčasťou programu vzdelávania a odbornej výchovy zamestnancov bola aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. V súčasnosti sa táto povinnosť dá riešiť už aj formou online BOZP e-learningu.

VEDELI STE, ŽE: Asi polovica európskych pracovníkov uvádza, že stres je pre nich na pracovisku bežný. So stresom súvisí približne polovica všetkých vymeškaných pracovných dní. Psychosociálny faktor preto rozhodne netreba podceňovať.

Kultúra BOZP na pracovisku

Precízne posúdenie pracovných rizík a dobre nastavené opatrenia na ich elimináciu ešte nemusí stačiť. Ak to má fungovať v praxi, nastavenými opatreniami sa musia riadiť a dodržiavať ich všetci zamestnanci, vrátane vedenia firmy. Zamestnávateľ by mal pracovníkom ukázať, že naozaj verí v dôležitosť BOZP. Len v tom prípade je nádej na zlepšenie bezpečnosti na pracovisku.

Kultúra BOZP na pracovisku preto patrí medzi kľúčové faktory stanovenia účinnosti celého projektu BOZP. Znamená to vnímať zásady i ciele bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj základné hodnoty podniku. Tie následne treba začleniť do každodenných opatrení a rozhodnutí.

Pozitívna kultúra bezpečnosti tiež znamená, že zamestnávateľ sám dáva dôveryhodný príklad správania sa a hodnôt, ktoré propaguje. Každodenný proaktívny dohľad je totiž rovnako dôležitý ako viditeľný záväzok firmy prisudzovať bezpečnosti vysokú prioritu. Zamestnanci si toho pochopiteľne hneď všimnú a všeobecné opatrenia BOZP prijmú  skôr za vlastné. Napríklad to, či si oblečiete ochranné prostriedky, bude mať na prístup ostatných pracovníkov významný vplyv.

VEDELI STE, ŽE: Zamestnávateľom bola väčšina pokút za porušenie BOZP udelená nie za chybne vypracované postupy a projekt BOZP, ale za nedodržiavanie nastavených bezpečnostných opatrení zamestnancami.

bezpecne pracovisko

Ako súvisia zelenépracovné miesta s BOZP?

Vo všeobecnosti sa pod pojmom „zelené pracovné miesta“ rozumejú také pracovné miesta, ktoré sú podmienené životným prostredím. Prípadne sú vytvorené, nahradené alebo predefinované v procese prechodu ku environmentálnej ekonomike.  Ekológia totiž zohráva v pracovných procesoch čoraz väčšiu úlohu a jej význam bude v budúcnosti len narastať.

Zavádzanie zelených pracovných miest v súvislosti s BOZP preto tak trochu predvída budúcnosť.  Ide najmä o pracovné riziká, ktoré súvisia so zavádzaním nových technológií. V rámci smerovania spoločnosti ku ekologicky prijateľnejšej ekonomike s dôrazom na inovácie pracovného procesu je preto dôležité predvídať nové a vznikajúce riziká pri BOZP. A to najmä z dôvodu, aby bolo možné zabezpečiť slušné, bezpečné a zdravé pracovné podmienky aj v budúcnosti.

Bonusové rady na záver a zhrnutie

Nastavenie fungujúceho BOZP na pracovisku nemusí byť zložité. Už jednoduché opatrenia môžu často výrazne zlepšiť ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci. Okrem toho väčšinou ani  nepotrebujete žiadne osobitné znalosti na to, aby ste mohli identifikovať potenciálne riziká a rozhodnúť o tom, ako k nim pristupovať. Obyčajne stačí zdravý sedliacky rozum. Problém bezpečnosti na pracovisku preto spočíva najmä v nedodržiavaní nastavených opatrení na bezpečnosť práce.

Začnite myslieť na budúcnosť a zavádzanie zelených pracovných miest, ak je to vo vašich možnostiach. Ide o súčasný trend vývoja pracovného procesu, ktorý súvisí s inštaláciou nových technológií na pracoviskách a následnou potrebou ochrany životného prostredia. K tomu treba prispôsobiť aj BOZP. Časom sa tomu určite nevyhne žiaden zamestnávateľ.

 

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK