Jednoduchá spoločnosť na akcie – možnosť financovania rozvíjajúcich sa spoločností

Autor red. jún 2021

Jednoduché spoločnosti na akcie si budú môcť svoje akcie registrovať v Centrálnom depozitári cenných papierov SR.

Jednoduchá spoločnosť na akcie predstavuje hybridnú formu obchodnej spoločnosti, ktorá
preberá niektoré prvky s. r. o. aj a. s. Táto právna forma obchodnej spoločnosti umožňuje
riešiť špecifiká spojené s investovaním do týchto spoločností. Do právneho poriadku
Slovenskej republiky sa dostala na základe inšpirácie zo zahraničia. Cieľom úpravy bolo
riešenie potrieb financovania začínajúcich spoločností, ktoré si nemôžu zabezpečiť
financovanie prostredníctvom bánk. Pričom však ide o inovatívne spoločnosti s vysokým
rastovým potenciálom.

Nové aj fungujúce

Môže ísť o spoločnosti novozaložené po ukončení korona krízy alebo o firmy, ktoré
prispôsobujú predmet podnikania súčasnej situácii a potrebujú riešiť vzťahy s investormi. „Pri
investovaní do základného imania spoločnosti tohto typu je potrebná flexibilná úprava vstupu,
koexistencie a výstupu investora,“ vysvetľuje Martin Wiedermann, generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva CDCP SR. „Toto bude zabezpečené registráciou osobitných druhov
práv týchto spoločností, ktoré si medzi sebou môžu dohodnúť jej akcionári.“
V tejto súvislosti Centrálny depozitár cenných papierov SR zavedie pre jednoduché
spoločnosti na akcie nové registre. Konkrétne register akcionárov jednoduchej spoločnosti na
akcie, register práv pridať sa k prevodu akcií a register práv požadovať prevod akcií. Zároveň
bude centrálny depozitár viesť register akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie, ktorý
bude verejne prístupný na webovej stránke depozitára a je možné požiadať aj o výpis z neho.

Registrácia akcií je vítaná pomoc

„Akcie jednoduchej spoločnosti na akcie môžu byť vydané len v zaknihovanej podobe a môžu
znieť iba na meno,“ dopĺňa Peter Nagy, riaditeľ úseku prevádzky CDCP SR. „Táto
spoločnosť môže vydávať kmeňové akcie a akcie s osobitnými právami. Právo pridať sa k
prevodu akcií, ako aj právo požadovať prevod akcií si môžu akcionári jednoduchej
spoločnosti na akcie dohodnúť ako práva registrované v osobitných registroch vedených
Centrálnym depozitárom cenných papierov SR a prístupných na webovej stránke depozitára.“
Registráciu akcií pre jednoduché spoločnosti na akcie ako možnosť úpravy vzťahov
s investormi víta aj spoluzakladateľ neziskového startupového akcelerátora PerryTalents
Andrej Krúpa. „Už päť rokov robíme s mladými, inovatívnymi spoločnosťami. Práve získanie
investícií je základom pre ich etablovanie, je to jediná možnosť, ako napredovať na
slovenskom či zahraničnom trhu.“
Korona kríza spôsobila zánik viacerých spoločností, veľa firiem má ekonomické problémy.
„Mnohé spoločnosti bojujú s nedostatkom financií, klientov, s funkčnosťou produktov. Každá
kríza je však vždy aj príležitosťou pre inovácie, hľadanie nových riešení,“ dodáva Martin
Wiedermann. „Verím, že registrácia jednoduchých spoločností na akcie pomôže aj pri reštarte
či vzniku nových podnikateľských príležitostí.“

Foto: Freepik.com/pressfoto

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK