Zmeny v Zákonníku práce týkajúce sa domáckej práce

Autor JUDr.Katarína Bystrická, www.pravnecentrum.sk august 2021
Zmeny v Zákonníku práce týkajúce sa domáckej práce Freepik.com/gpointstudio

Novela Zákonníka práce, ktorá je účinná od 1. 3. 2021, priniesla viacero zmien v oblasti pracovného práva. Jedna z oblastí, ktorej sa táto novela dotkla, predstavuje detailnejšiu úpravu domáckej práce, telepráce.

Čo možno pokladať za domácku prácu alebo teleprácu po novom

Za domácku prácu v zmysle Zákonníka práce považujeme prácu, ku ktorej výkonu by mohlo dochádzať na pracovisku zamestnávateľa pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, prípadne jeho časti z domácnosti zamestnanca. O telepráci budeme v zmysle uvádzaného zákona hovoriť vtedy, ak práca, ku ktorej výkonu by mohlo dochádzať na pracovisku zamestnávateľa pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, prípadne jeho časti z domácnosti zamestnanca za použitia informačných technológií, v rámci ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu.

Aký je rozdiel medzi domáckou prácou a teleprácou?

Zásadný rozdiel medzi týmito dvoma osobitnými pracovnými režimami spočíva v tom, že pri telepráci zamestnanec pracuje prostredníctvom informačných technológií, akými sú napríklad telefón či počítač, ktoré sa pravidelne využívajú na komunikáciu so zamestnávateľom či s klientom. Naproti tomu pri domáckej práci zamestnanec vykonáva dohodnutú prácu doma, pričom pri jej výkone pravidelne nepoužíva informačné technológie. Domácku prácu je teda možné vykonávať doma aj bez pomoci počítača alebo telefónu. Ide najmä o výkon manuálnej práce, ako napríklad skladanie pier, reklamných produktov a podobne.

S kým a v akom prípade je možné dohodnúť domácku prácu, prípadne teleprácu

Domácku prácu alebo teleprácu je možné dohodnúť po predchádzajúcej dohode zamestnanca so zamestnávateľom uvedenej v pracovnej zmluve. V pracovnej zmluve musí byť rovnako určené aj miesto výkonu domáckej práce, prípadne telepráce, a zároveň aj rozsah, v akom bude daná práca vykonávaná z domácnosti a v akom rozsahu na pracovisku, pokiaľ nebude v plnom rozsahu vykonávaná iba z domácnosti. Zamestnávateľ nemôže nariadiť zamestnancovi, aby vykonával domácku prácu alebo teleprácu. Takisto aj zamestnanec nemôže sám rozhodovať o tom, kde bude vykonávať svoju prácu, pokiaľ si myslí, že by ju mohol vykonávať z domu.

Rozvrhovanie pracovného času

V rámci novej právnej úpravy v súvislosti s rozvrhnutím pracovného času si je možné dohodnúť, či si zamestnanci budú pracovný čas rozvrhovať sami v rámci celého týždňa, alebo im pracovný čas bude rozvrhovať zamestnávateľ tak, ako je bežné (môžu si dohodnúť aj pružný pracovný čas). V prípade, ak si bude pracovný čas zamestnanec rozvrhovať sám, nebude mu patriť nárok na mzdu za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, v nedeľu či za nočnú prácu, alebo mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Rovnako tak nebude zamestnancovi priznaná ani náhrada mzdy pri dôležitých osobných prekážkach, za výnimku sa však považuje náhrada mzdy v prípade úmrtia rodinného príslušníka.

Zavedenie nových povinností pre zamestnávateľa

Zamestnávateľ je pri telepráci povinný zabezpečiť, nainštalovať a pravidelne udržiavať technické vybavenie a programy potrebné na výkon práce zamestnanca. Existuje však aj možnosť dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom, že zamestnanec bude využívať na prácu svoje vlastné programy a vybavenie. V prípade, ak zamestnanec využíva pri domáckej práci alebo telepráci vlastné prostriedky, plynie zamestnávateľovi povinnosť uhrádzať preukázateľné zvýšené výdavky, ktoré súvisia s ich používaním. Zamestnávateľ je povinný upozorniť zamestnanca na rôzne obmedzenia používania technického a programového vybavenia. Zároveň zamestnávateľ musí vo zvýšenej miere dbať na ochranu údajov, ktoré sa spracúvajú a používajú pri telepráci.

Zavedenie tzv. „práva odpojiť sa“ od práce

Zamestnanec, ktorý vykonáva domácku prácu alebo teleprácu, nebude povinný počas svojho nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni, ak mu nie je v tomto čase nariadená alebo dohodnutá pracovná pohotovosť, prípadne práca nadčas, počas čerpania dovolenky, sviatku, pre ktorý práca odpadla, používať rôzne pracovné prostriedky, ktoré slúžia na výkon práce. Zamestnávateľ musí zamestnanca pri výkone tohto „práva“ rešpektovať a nesmie sa to posudzovať ako nesplnenie pracovnej povinnosti.

Väčšia sloboda

Značný prínos novely Zákonníka práce spočíva v tom, že poskytuje rozsiahlejšiu flexibilitu, ktorá umožňuje väčšiu slobodu na strane zamestnávateľov, ale aj zamestnancov si upraviť podmienky týchto dvoch osobitných pracovných režimov tak, aby zodpovedali ich individuálnym požiadavkám.

www.pravnecentrum.sk

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK