Témy

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

QUO VADIS aplikovaný výskum na Slovensku

Autor Alexander František Zvrškovec august 2021 - Veda a výskum
Hlasujte
(0 hlasov)
Komentár Alexandra Františka Zvrškovca, predsedu združenia ATASAC (Advanced Technology and Science Application Centre)

Málo oblastí spoločenského života, čo do významu, zažíva dnes taký rozsiahly úpadok ako oblasť aplikovaného výskumu na Slovensku. Žiaden podnik a žiadne národné hospodárstvo nedokáže dlhodobo prežiť bez priebežnej adaptácie inovácií buď vytvorených z vlastnej iniciatívy, alebo ich nákupom.

Túto realitu si uvedomuje každý manažér, podnik, každá vláda a vo veľkom rozsahu aj EÚ. Takýto reťazec uvedomenia si nevyhnutnosti priebežných investícií do vedy a výskumu je základným predpokladom pre konanie vedení podnikov, vlád a inštitúcií EÚ. To, že slovenskí penzisti žijú dnes z penzie na úrovni 350 EUR, je výsledkom nepochopenia aj týchto súvislostí komunistickými a postkomunistickými vládami v nedávnej minulosti.
Keď si dnes položíme konkrétnu otázku, ako je to s týmto uvedomením si zodpovednosti slovenských vlád za zabezpečenie inovačného prostredia na Slovensku počas posledných 15 rokov, tak je odpoveď jednoznačná. Slovenské vlády, tak ako tie predchádzajúce komunistické, zostali a sú najslabším článkom reťazca inovačného procesu. Tak ako to už s reťazcami býva, je sila reťazca práve definovaná silou jeho najslabšieho článku – slovenskou vládou.

Zásadná otázka je nezodpovedaná

Konkrétnu zodpovednosť za distribúciu verejných prostriedkov EÚ a domáce zdroje do inovačného procesu počas posledných 15 rokov mali dve ministerstva: ministerstvo hospodárstva a ministerstvo školstva. Z dostupných zdrojov vieme, koľko projektov bolo financovaných, koľko hodín bolo spotrebovaných a čo bolo obstarané. Jediné, čo nevieme, je to, čo sa skutočne dosiahlo a čím sa pozícia nášho domáceho priemyslu a školstva vylepšila v porovnaní s našimi konkurentmi. Túto otázku si zodpovední politici doteraz nepoložili a z nevysvetliteľných dôvodov si ju nikdy nepoložila ani opozícia.
Dnes už nie je žiadnym štátnym tajomstvom, že počas Ficových vlád došlo v sektore zodpovedných ministerstiev k rozsiahlej kriminalite a peniaze určené na výskum a vývoj boli vo veľkej miere zneužité na iné účely. Všetci daňovníci očakávajú od úradujúcej vlády, že aktéri tejto kriminality budú potrestaní a že orgány činné v trestnom konaní nebudú zneužité na zametanie stôp po týchto zločincoch.

Nádej zhasla?

No a čo nová vláda? Vyzerá to tak, že sme nahradili jednu zločineckú organizáciu novou organizáciou doteraz neschopných a rovnako nevedomých o dôsledkoch svojho konania. Treba priznať, že na konci vládnutia Ficovej administrácie si politici začali uvedomovať kritický stav školstva a hospodárstva spôsobený absenciou inovačného procesu a absenciou reálnej spolupráce školstva a priemyslu. Bolo vypísaných niekoľko výziev s cieľom identifikácie možných oblastí strategického národného výskumu a v týchto výzvach sa predpokladala spolupráca akademickej obce a priemyslu ako základu ich dôveryhodnosti. Akadémie, vysoké školy a priemysel predložili desiatky reálnych projektov, ktorých hodnotenie mala zabezpečiť už nová vláda. Tá však zlyhala úplne. Výsledkom jej vládnutia bolo zrušenie týchto výziev bez úhrady nákladov žiadateľov na ich prípravu a bez racionálneho zdôvodnenia takéhoto konania.
Rozuzlenie tejto záhady prišlo neskôr a je ďalším rozčarovaním priemyslu nad konaním súčasnej vlády.

Zvláštne delenie

Po kauze Plavčan zostalo ministerstvu školstva cca 600 mil. EUR na projekty národného významu a boli vyhlásené nové výzvy, v ktorých sa očakávala spolupráca priemyslu, akademickej obce a v zahraničí pôsobiacich slovenských vedeckých pracovníkov.
Z časového dôvodu nezvládnutia termínov, v ktorých peniaze EÚ boli rezervované na čerpanie, prepadlo cca 100 mil. EUR. Politickú zodpovednosť nesie rovnomerne vláda Pellegriniho a Matoviča. Osobnú zodpovednosť nenesie nikto.
Nová Matovičova vláda prevzala zodpovednosť za vedu a výskum v roku 2020 a táto úloha pripadla SaS, ktorá začala riadiť tak ministerstvo školstva, ako aj ministerstvo hospodárstva. Nebolo ľahké prevziať dve ministerstva, ktorých činnosť už dávno bola poznačená korupčným konaním a ktorých obsahové riadenie sa nachádzalo vo voľnom páde. Žiaden zo zodpovedných ministrov nemal ani najmenšie skúsenosti s riadením takýchto organizácií a jeden z nich mal aj pochybné akademické vzdelanie.

Poškodenie inovačného prostredia

Výsledkom ich činnosti je katastrofálne fiasko a poškodenie inovačného prostredia na Slovensku v dosiaľ nevídanom rozsahu. Ministerstvá zrušili už vyhlásené výzvy a presunuli prostriedky na financovanie štátom založených inštitúcií, ktorých financovanie malo byť zabezpečené cestou štátneho rozpočtu.
140 mil. EUR bolo pridelených Centru vedecko-technických informácií ministerstva školstva.
105 mil. EUR získali školy, konkrétne na modernizáciu budov a zariadení.
Zvyšok, do 400 mil. EUR, prerozdelilo ministerstvo školstva medzi štátom kontrolovanú akademickú obec, kde dominantnými prijímačmi prostriedkov sa stali STU, Univerzita Komenského a SAV.
Posledných 100 mil. EUR z dostupných prostriedkov bolo presunutých na ministerstvo hospodárstva, ktorému sa ich doteraz nepodarilo prerozdeliť.

Prostriedky boli použité na iné účely

Z uvedených skutočností je zrejmé, že dnešná vláda použila prostriedky pre vedu a výskum na financovanie aktivít v organizáciách, v ktorých je štát zakladateľom a ktoré mali byť financované z vlastných rozpočtových prostriedkov. Došlo nielen k úplnému vylúčeniu slovenského priemyslu z inovačného procesu, ale aj k použitiu prostriedkov EÚ na iné účely než na tie, pre ktoré boli Slovensku poskytnuté. Atasac bude iniciovať prešetrenie takýchto rozhodnutí orgánmi EÚ.
Korona zanechala aj reálnu a inovatívnu stopu v oblasti slovenského výskumu. Zrazu sa objavila výzva, že všetok výskum, ktorý dosiahol minimálnu úroveň TRL3 a má niečo spoločné s pandémiou, sa môže uchádzať o zdroje spravované Výskumnou agentúrou ministerstva školstva. Chcem veriť, že rýchlosť, akou boli tieto prostriedky rozdelené, nebude porovnateľná s rýchlosťou známou z výziev ministerky Lubyovej, ktorá mala pána Plavčana ako poradcu a skúseného prerozdeľovača prostriedkov. Chcem veriť, že tento proces nebude začiatkom konca dôvery vedeckej a občianskej komunity v konanie dnešnej koalície.

Čo nás ešte čaká?

Bez ohľadu na to, ako úradujúca vláda plánuje organizovať inovačné procesy a ako sa tieto aktivity prejavia aj v pláne obnovy, bude potrebné zabezpečiť, aby prostriedky EÚ určené pre vedu a výskum boli dostupné aj slovenskému priemyslu a nestali sa tak ako doteraz iba prostriedkami na udržanie zamestnanosti vo verejnej správe a v školstve.
Výskumná agentúra ministerstva školstva už stratila opodstatnenie svojej existencie. Časť jej zamestnancov už našla nové pôsobisko v štruktúrach ministerstva vedeného pani Remišovou. Títo ľudia boli pri rozdeľovaní prostriedkov na vedu a výskum počas Ficových vlád a boli tak aktérmi, ako aj svedkami rozsiahlej korupcie v tejto organizácii.
Dúfam, že pani Remišová pri ich prijímaní na vlastné ministerstvo dôsledne preverí ich minulosť a že jej slová o potrestaní vinníkov a nosičov bývalej kriminality vo verejnej správe neostanú iba prázdnou politickou proklamáciou.
Počas posledných 15 rokov upadli inovačné aktivity domáceho školstva a priemyslu tak hlboko, že je vysoko pravdepodobné, že aj ďalšia generácia Slovákov sa ešte bude tešiť z budúcich penzií na úrovni kúpnej sily dnešných 350 EUR aj v budúcnosti.

Prečítané 61 krát

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK