Energetika

Aj v slovenských obciach vidno na domoch čoraz viac solárne kolektory. Na čo obvykle slúžia a aké výhody prinášajú?

Systém energetickej šachty vyvíjaný na Slovensku môže ukončiť fosílnu éru.

Pokiaľ ide o emisie uhlíkových plynov, energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov, Európa je na ceste k naplneniu svojich cieľov do roku 2020.

Cena energií je jednou z položiek domáceho rozpočtu, ktorú dokážeme naším správaním ovplyvniť.

Tzv. Ilustratívny jadrový program, ktorý predstavila Európska komisia, sa zameriava na investície do bezpečnej prevádzky jadrových zariadení s výhľadom do roku 2050.