Kauza dotácie: zúčastnená firma žiada zablokovať platby z Výskumnej agentúry

Autor JF júl 2017 -

Spoločnosť ZTS Inmart sa spolu s pracoviskami STU a Univerzity Komenského uchádzala o finančnú podporu pre projekt hlbinného uskladňovania energií. Poukazuje na nedodržanie pravidiel.

ZTS Inmart, a. s. Nové Zámky je súčasťou skupiny podnikateľa Františka Zvrškovca, ktorá sa o. i. zaoberá vývojom komplexného systému na využitie geotermálnej energie. V konzorciu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Prírodovedeckou fakultou UK žiadala v roku 2016 na základe výzvy rezortu školstva o podporu vo výške asi 6,987 milióna eur (horná hranica bola 7 miliónov) na predložený projekt. Názov projektu: Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre hlbinné uskladnenie tepelnej energie v geologickom prostredí. Z Výskumnej agentúry (VA) prišlo negatívne vyrozumenie. Firma sa odvolala, reakcia od agentúry však neprišla. F. Zvrškovec sa nazdáva, že tým agentúra porušila svoje procesné pravidlá, a preto je napadnuteľné aj jej pôvodné rozhodnutie. Vyplýva to z podanej žiadosti ZTS Inmart o preskúmanie rozhodnutia VA mimo odvolacieho konania. Navyše, v tomto dokumente poukazuje aj na prípady úspešných žiadateľov, ktorí evidentne nespĺňali stanovené kritériá.

ZTS Inmart zároveň avizuje podanie žaloby a návrhu na predbežné opatrenie voči agentúre: „V zákonom stanovenej lehote pripravuje žiadateľ súdnu žalobu a návrh na predbežné opatrenie s cieľom zákazu Výskumnej agentúre nakladať s prostriedkami jej zverenými z dôvodu možnej sprenevery verejných prostriedkov Výskumnou agentúrou,“ uvádza sa v  dokumente. V prípade úspechu takéhoto podania by sa mohlo zablokovať vyplácanie prostriedkov všetkým úspešným žiadateľom.

ZTS Inmart okrem obhajoby svojho projektu v žiadosti o revíziu poukazuje aj na znepokojivé zistenia o charaktere hodnotiaceho procesu a rozhodovaní o asi 300 miliónoch eur. V ďalšom texte až do konca článku uvádzame takmer úplné znenie tejto časti dokumentu, vypustené sú však niektoré zmienky o konkrétnych hodnotiteľoch.

Nekompetentné hodnotenie, konflikty záujmov, prepieranie peňazí?

Po odbornom preskúmaní projektov z verejne dostupných zdrojov (registrov), ktoré VA schválila, je zrejmé, že v organizácií procesu schvaľovania sa vyskytujú rozsiahle chyby spôsobené nekompetentným riadením alebo hodnotením. Druhou alternatívou je podľa nás rozsiahla korupcia v tomto štátnom orgáne. Ako dôkaz hore uvedených tvrdení uvádzame nasledovné skutočnosti:

Zo schválených 62 projektov, ktoré sú zverejnené v systéme ITMS2014+, sme vyhodnotili charakter žiadateľov, kvalitu vedeckého prínosu, súlad projektov s RIS3 SK, ako aj charakter hodnotiteľov v danej výzve.

1. Vyhodnotenie žiadateľov, ktorí uspeli.

a. V 34 zo schválených projektov, má žiadateľ základné imanie nižšie ako 10 000,00 EUR.

Je vysoko nepravdepodobné, že predmetní žiadatelia dokážu prefinancovať projekty na úrovni 3 – 7 miliónov eur.

b. V 32 zo schválených projektov nemá žiadateľ v predmete podnikania zapísanú vedu a výskum pred rokom 2016, čiže takúto činnosť nevykonával.

S odvolaním sa na vylučovacie kritériá pri hodnotení projektu, kritérium 1.5 Súlad, komplementarita a priama nadväznosť projektu s už realizovanými aktivitami v oblasti, na ktorú je projekt zameraný, je zrejmé, že toto vylučovacie kritérium z nevysvetliteľného dôvodu nebolo uplatnené hodnotiteľmi a Výskumnou agentúrou.

c. V 11 zo schválených projektov nemá žiadateľ priemerný ročný obrat väčší ako 10 000,00 EUR v posledných 3 rokoch pred podaním žiadosti.

Je zrejmé, že takýto žiadateľ nemá ekonomickú kapacitu pre zvládnutie projektov v rozsahu, v akom boli schvaľované v predmetnej výzve.

d. V 3 zo schválených projektov má žiadateľ dlh voči daňovému úradu alebo sociálnej poisťovni.

Táto skutočnosť je v rozpore s čestným vyhlásením žiadateľa a je jednou zo základných podmienok v schvaľovacom procese.

e. V 1 schválenom projekte má žiadateľ negatívne vlastné imanie, čiže sa nachádza v konkurze.

Žiadateľ v žiadnom prípade nespĺňa kritérium ekonomickej stability.

2. Vyhodnotenie súladu projektov z RIS3 SK:

a. Medzi schválenými projektami sa nachádza niekoľko projektov, ktoré zjavne nie sú v súlade s požiadavkami RIS3 SK:

Ako príklad uvádzame projekt s kódom NFP313010B920 – Vedecko technická platforma určená pre výskum, návrh, vývoj a testovanie procesov krízového manažmentu vo verejnej správe.

Žiadateľ GLASS WAY, s.r.o., má úmysel realizovať výskum v hodnote 5 140 618,83 EUR a v obstaraní služieb plánuje objednať CELÝ predmetný výskum v hodnote 4 450 000,00 EUR od externého dodávateľa. Je zrejmé, že nejde o žiadny vlastný výskum a že ide plánované prepieranie peňazí.

K projektu sa tiež dá uviesť, že bol hodnotený jazykovou expertkou PhDr. Mgr. Janou Hogh, PhD. z Vysokej školy medzinárodných vzťahov v Prahe. Menovaná hodnotila 6 projektov v danej výzve, ku ktorým s veľkou pravdepodobnosťou nemala patričnú kompetenciu, a napriek tomu boli všetky tieto projekty schválené.

b. Ďalší projekt s kódom NFP 313010B834 – Výskum v oblasti autonómneho územného plánovania.

Je zrejmé, že projekt nesúvisí s požiadavkami RIS3 SK. Ako partner projektu je uvedený UzemnePlany.SK, občianske združenie, ktoré NEMÁ oprávnenie, ani nemá v predmete činnosti uvedené vykonávanie vedy a výskumu. Je zaujímavé, že projekt bol hodnotený Ing. Alexandrom Tokarčíkom, ktorý v predmetnej výzve hodnotil až 18 projektov.

3. Vyhodnotenie hodnotiteľov:

Z nevysvetliteľného dôvodu malo min. 9 hodnotiteľov pridelených 10 a viac projektov.

Niektorí z hodnotiteľov už dlhodobo podnikajú v oblasti poradenstva pri písaní projektov a napriek tejto skutočnosti neboli diskvalifikovaní ako hodnotitelia v predmetnej výzve na základe preukázateľného konfliktu záujmov.

a. Mimoriadnu pozornosť si zasluhuje funkcia spoločnosti Výskumný ústav zváračský – priemyselný inštitút SR, ktorého zástupcovia nielen pripravovali projekty, ale sa na nich aktívne zúčastňujú ako partneri. Následne sa zástupcovia spoločnosti podieľajú na hodnotení projektov v danej výzve.

b. Je vysoko pravdepodobné, že niektorí z hodnotiteľov aktívne konali v prospech vybraných projektov a v neprospech ich konkurentov. Preukázanie tejto skutočnosti je predmetom prebiehajúceho vnútorného vyšetrovania.

4. Vedecký a priemyselný prínos schválených projektov:

a. Schválené projekty sú z vedeckého a priemyselného hľadiska prevažne na úrovni stredných škôl.

Ako príklad sa dá uviesť NFP313010C001 – Výskum typového radu kalových čerpadiel. Žiadateľ sa podľa účtovnej závierky venuje Veľkoobchodu so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami.

Predložený projekt nie je v súlade s celkovou intervenčnou logikou a programovou stratégiou operačného programu, pretože ani základný opis projektu neobsahuje konkrétny popis výskumnej témy v medzinárodnom meradle vrátane odkazov na relevantné výstupy. Neobsahuje ani analýzu tém, ktoré už boli vyriešené a ani opis problematiky, ktorá by bola prelomovým alebo určujúcim trendom v medzinárodnom meradle. 70 % externých nákladov je zhrnutých v dvoch položkách – obstaranie zlievarenských modelov a ich opracovanie. Je zrejmé, že ani žiadateľ a ani tzv. odborní hodnotitelia nepoznajú existujúce podporné softvéry pre simuláciu účinnosti čerpadiel, ktoré sa bežne používajú v priemysle.

Túto základnú slabinu zdieľa tento projekt spolu s majoritou schválených projektov a je priamo výsmechom s ohľadom na minimálne vedecké požiadavky uvedené ako vylučovacie kritériá už v prvej časti hodnotiacich kritérií tejto výzvy.

S odvolaním sa na horeuvedené skutočnosti, žiadame, aby Výskumná agentúra z vlastnej iniciatívy preskúmala proces hodnotenia v danej výzve. Zároveň žiadame, aby Výskumná agentúra zastavila podpisovanie zmlúv, kde schválené projekty zjavne majú také vady, ktoré následne spôsobia škody štátnemu rozpočtu a daňovým poplatníkom.

(Spracoval JF)

 

K téme tiež: http://goodwill.eu.sk/clanky/item/316-ministerstvo-skolstva-deli-eurofondovu-korist-sav-a-univerzity-placu

O projekte využívania geotermálnej energie sa dočítate viac na http://goodwill.eu.sk/clanky/item/158-velke-geotermalne-oze-riesenie-pre-buducnost

 

Pozn. František Zvrškovec je spoločníkom v spoločnosti Goodwill Publishing, ktorá spravuje túto webstránku.